Et brøl mot miljø- og klimakonsekvenser av krig, opprustning og militarisering

Av Geir Hem, oktober 2019

En lengre utgave av dette innlegget kan leses her: http://hemmelig.org/Klima-og-krig5.pdf

Ungdom og andre etterlyser politisk handlekraft i miljø- og klimasaken, relatert til fossile brennstoffer og klimaendringer. Bra! Men hvorfor er det så mye taushet rundt klima- og miljøkonsekvenser av kriger og militarisering. Hvorfor stilles ikke høylytte krav om politiske handling i denne sammenhengen.

Motstand mot atomvåpen har lenge hatt forbindelse til miljøbevegelsen. Resultatet fra atombomber har ikke vært så lett å overse. Samtidig er en del miljøvernere og atomvåpen-motstandere veldig forsiktig med å adressere krigstemaer og militarisme i konkrete sammenhenger.

I Norge finnes det bare deler av et miljøregnskap. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) legger frem sektorbaserte miljø- og klimaregnskaps-tall, og budsjettdokumenter og årsrapporter kommer med noen prognoser. Men her er mildt sagt store huller.

Internasjonalt vises det ofte til at utslipp fra militærets forbruk av diesel og bensin er inkludert allerede i nasjonale tall. De raffinerer ikke råolje selv, men kjøper fra andre. Men dette bidrar til at det ikke settes fokus på militære utslipp direkte.

I den juridisk forpliktende Klimakonvensjonen fra klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015 (ratifisert i 2017) hvor land ble oppfordret til å rapportere alle klimapåvirkende utslipp, ble det gitt aksept for militært hemmelighold. Forurensing og miljøutslipp fra militær virksomhet utelates som regel også fra såkalte «miljøregnskap» og er i stor grad utelatt fra miljøreguleringer.

En sosial og rettferdig klimapolitikk må ta inn over seg en helhet, hvor kampen for fred med jorda (klima og naturen) forenes med kamp for fred på jorda (krig og ødeleggelser).

Klima- og miljøkriser kan på sin måte føre til kriger, og samtidig må fredsarbeidet være noe av det viktigste i miljø- og klimakampen. Det er begrensende for en helhetlig miljøbevegelse å ignorere kamp mot militarisme og kriger fordi militærsektoren, som i navnet skal ivareta menneskers sikkerhet, er en sentral bidragsyter til å ødelegge livsgrunnlaget til kommende generasjoner.

Det er vel egentlig ikke overraskende, at det største militærindustrielle komplekset i historien også er den største forurenseren på planeten.

Det amerikanske militæret alene er verdens største bruker av fossilt brennstoff og den største produsent av drivhusgasser. USAs forsvar bruker 17 milliarder liter olje hvert år og slipper ut opp mot 70 millioner tonn CO2 ekvivalenter pr. år. (ikke medregnet utenlandske baser.)

USAs utslipp bare fra direkte militære operasjoner 2001 til 2017 er beregnet til ca. 766 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Og av disse er mer enn 400 millioner tonn knyttet til såkalte «overseas operations» i krigssoner i Afghanistan, Pakistan, Irak og Syria. (Kilde: Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War, Watson Institute, juni 2019)

Installasjoner som støtter opp om de amerikanske militære operasjonene og energiforsyningene inkluderer mer enn 560.000 bygninger ved ca 500 «installasjoner» som opptar over 27 millioner dekar av land.

USAs Forsvarsdepartement har selv estimert drivhusgass utslipp 2001 – 2017 for «standard og ikke-standard operasjoner» til å være 1.212 tonn CO2 ekvivalenter. (Kilde Watson Institute)

For hvert år er Pentagons miljøfiendtlig utslipp større en mange lands totale utslipp.

I 2017 var USA-militærets utslipp 59 millioner tonn. Det samme året stod Finland for 46,8 millioner, Sverige for 50,8 og Danmark for 33,5.

Husk at mere enn 60 land har deltatt i USA-ledete kriger i Afghanistan og 37 land i Irak. Så disse krigenes samlete miljøregnskap går langt utover direkte USA-beregnete tall. I tillegg, ved estimater ved drivhusgassutslipp, må det tas med mye annet. F.eks. tapet av faktisk og fremtidig karbonbinding på grunn avskoging når folk som fortrenges av krig bruker skog til ly og drivstoff eller når områder direkte ødelegges av krigshandlinger.

Miljø- og klima-påvirkende utslipp fra militæret omfatter mange områder:

– Overordnede militære utslipp for installasjoner og ikke-krigshandlinger.

– Krigsrelaterte utslipp fra det militæret i utenlandske beredskapsoperasjoner.

– Utslipp forårsaket av militærindustrien – for eksempel for produksjon av våpen og ammunisjon.

– Utslipp forårsaket av direkte målretting av petroleum, og bevisst forbrenning av oljebrønner og raffinerier fra alle parter.

– Kilder til utslipp fra ulike krigførere.

– Energi som forbrukes ved gjenoppbygging av skadet og ødelagt infrastruktur – inkludert land, natur, skoger, jordbruksområder, vannkilder

– Utslipp fra andre kilder, for eksempel brannutrykninger og fjerning av kjemikalier, inkludert

Dette er bare en del av miljøkonsekvenser. Direkte ødeleggelser med langtidsvirkning over store landområder og skader på natur, dyreliv og mennesker – i tillegg til langsiktige miljø- og klimakonsekvenser.

Radioaktiv ammunisjon og kjemiske våpen

Uran-ammunisjon ble brukt i krigene til den USA-ledede koalisjonen mot Irak i 1991 og 2003 og i Nato-krigen mot Jugoslavia i 1998/99. Dette inkluderte kjernefysisk avfall med gjenværende radioaktivitet, som forstøves til mikropartikler når du treffer mål ved veldig høye temperaturer og deretter distribueres vidt ut i miljøet. Hos mennesker kommer disse partiklene inn i blodomløpet og forårsaker alvorlig genetisk skade og kreft. Denne informasjonen og reaksjonene på den er blitt hysjet ned, til tross for at den er godt dokumentert.

Effektene av kjemiske våpen er godt dokumentert, for eksempel bruk av sennepsgass i første verdenskrig som drepte 100 000 mennesker og forgiftet store landområder. Vietnamkrigen på 1960-tallet var en krig som målrettet angrep natur og miljø. Det amerikanske militæret brukte den gassen «Aagent Orange» for å ødelegge skog og avling. Dette var måten å forhindre bruk av jungelen som et skjulested og forsyningene til motstanderen. For millioner av mennesker i Vietnam har dette ført til sykdommer og dødsfall – til dags dato blir barn født i Vietnam med genetiske lidelser. Flere parter i krigføring i Midt-Østen anklages for bruk av kjemiske våpen også i våre dager.

Under NATO-øvelsen Trident Juncture i fjor deltok ca 10.000 kjøretøyer, 250 fly og 70 skip. Forsvaret selv har oppgitt at det ble sluppet ut 73.530 tonn CO2- ekvivalenter fra land og luftaktiviteter under øvelsen.

En virkelig «flyskam» burde knyttes til innkjøp og bruk av F-35 jagerfly

F-35 og A330 tankfly – bensinstasjon i 10 000 fot

Med et tankfly kan andre fly få etterfylt drivstoff i lufta. Et F-35 legger seg bak tankflyet som fører ut en lang bom. Denne kobles til F-35 via et drivstoffinntak rett bak kampflyets cockpit. Airbus A330 multirolle tank- og transportfly kan frakte med seg 111 000 kg drivstoff, nok til å etterfylle flere fly underveis på ett tokt. (forsvaret.no

Forsvaret selv anslår at gjennomsnittlig drivstofforbruk for de nye jagerflyene vil være opp mot 60 prosent høyere enn hos dagens jagerfly. Det er basert på at F-35 vill forbruke 5.600 liter drivstoff pr. time. Andre beregninger mener at det kan dreie seg opp mot ca. 10.000 liter drivstoff i timen. De 52 norske F-35 kampflyene vil i så fall øke Norges utslipp fra militærfly til ca. 5-600.000 tonn CO2 ekvivalenter pr. år, basert på at de bruker. Dermed vil Norge faktisk doble sitt årlige utslipp fra militære jagerfly. Dette tilsvarer utslippet fra en halv million mennesker som holder seg innenfor klodens tålegrense på 1 tonn CO2/år.

Forventet utslippsøkning på 207 prosent fra fly i det norske forsvaret

I fjor var de beregnede utslippene fra Forsvarets fly, båter og kjøretøy på 242.000 tonn CO2-ekvivalenter. Budsjettet for 2020 anslår at de fram mot 2030 vil vokse til 322.000 tonn CO2-ekvivalenter, selv om det forventes en nedgang i utslippene fra både Forsvarets administrative kjøretøy og båtene deres. Forklaringen er til dels en antatt vekst i utslippene fra de militære kjøretøyene på 12,5 prosent. Denne økningen blir likevel satt fullstendig i skyggen av hva som er i vente for Forsvarets flygende materiell. Beregningene tilsier utslipp som er 207 prosent høyere i 2030 enn de var i 2018. Her er ikke medregnet alle konsekvenser fra norsk deltakelse i utenlandsoppdrag.

Krig og vold for imperial ressurssikkerhet

Global utnyttelse av råvarer og deres transport krever imperial maktpolitikk for å beskytte tilgangen til fossile ressurser. Militære operasjoner brukes av USA, NATO og andre stormakter for å sikre energikilder og forsyningsveier via tankskip og rørledninger. Kriger har vært og føres (Irak, Afghanistan, Syria, Mali) med det for øye.

Globalt sløsing med ressurser er bare mulig med militær maktpolitikk. Produksjon og salg av produkter for globale markeder fører til sløsing med ressurser, også på grunn av «inflasjonsveksten» i transportveier, noe som fører til et økende forbruk av fossilt brensel. For å åpne land som markeder for globale produkter blir de også satt under militært press.

10 måter klimakrisen og militarismen er sammenvevd

Deler av miljørettsbevegelsen internasjonalt viser hvordan global oppvarming er knyttet til spørsmål som rasisme, fattigdom, migrasjon og folkehelse. Et område som er intimt knyttet til klimakrisen er også militarisme og krig. Her er oppsummert noen av måtene disse områdene er sammenvevd på:

1. Militæret beskytter «Big Oil» og andre råvareindustrier. Militæret har ofte blitt brukt for å sikre at selskaper har tilgang til markeder råvarer, spesielt olje, over hele verden. Gulf-krigen fra 1991 mot Irak var et åpenbart eksempel på krig for olje. I dag er militærstøtte til Saudi-Arabia koblet til den fossile brennstoffindustriens ønske om å kontrollere tilgangen til verdens olje. Hundrevis av militærbaser spredt over hele verden er i ressursrike regioner og i nærheten av strategiske områder. Vi kan ikke gå av tredemøllen for fossilt brensel før vi stopper militæret fra å fungere som verdens beskytter av «Big Oil».

2. Militæret er den største institusjonelle forbruker av fossile brensler i verden. Hvis Pentagon var et land, ville dens drivstoffbruk alene gjøre den til den 47. største utslipper av klimagasser i verden, større enn mange nasjoner. Militære utslipp kommer bl.a. fra drivstoff til våpen og utstyr, samt belysning, oppvarming og kjøling av mer enn mange hundre tusen bygninger rundt om i verden.

3. Militæret monopoliserer finansieringen vi trenger for å ta alvorlig tak i klimakrisen. Globalt ble det brukt 16.000 milliarder kroner på militær virksomhet i 2018 (SIPRI). Avskaffing av all sult og fattigdom vil til sammenligning koste 2100 milliarder. FNs årsbudsjett for nedrustning er på 90 millioner kroner. Bare en liten prosent av de militære budsjettene for 2019 ville være nok til å finansiere hundretusener av arbeidsplasser for grønn infrastruktur i stedet.

4. Militære operasjoner etterlater en giftig arv i kjølvannet. Militærbaser og aktiviteter ødelegger landskapet, forurenser jorda og forurenser drikkevannet. 800 av de 1100 mest forurensete områdene i USA er militære øvelsesområder. For ikke å snakke om krigers ødeleggelser av natur, miljø og klima. Bruk av biologiske- og kjemiske våpen (ABC) og lagre og testing av atomvåpen. Daglig dør og lemlestes mennesker av tidligere krigers landminer.

5. Kriger herjer skrøpelige økosystemer som er avgjørende for å opprettholde menneskers helse og en beboelig planet. Direkte krigføring innebærer iboende ødeleggelse av miljøet, gjennom bombeangrep og støv-på-bakken og invasjoner som ødelegger land og infrastruktur. Israels bombing i Gaza 2008-2014 var bl.a. målrettet mot kloakkrenseanlegg og kraftanlegg, og etterlot 97 prosent av Gazas ferskvann forurenset av saltvann og kloakk, og derfor uegnet til konsum.

I Yemen har den Saudi-ledede bombekampanjen skapt en humanitær og miljøkatastrofe, med mer enn 2000 tilfeller av kolera som nå blir rapportert hver dag. I Irak inkluderer miljøgifter som ble etterlatt ved den militære invasjonen fra 2003, utarmet uran, som har etterlatt barn som bor i nærheten av militære baser med økt risiko for medfødt hjertesykdom, ryggmargsdeformiteter, kreft, leukemi, leppe i spalte og manglende eller misdannede og lammede lemmer. Eksempler fra tidligere verdenskriger til regionale konflikter er mangfoldige.

6. Klimaendringer er en «trusselmultiplikator» som allerede gjør farlige sosiale og politiske situasjoner enda verre. Flere økologiske katastrofer betyr flere massevandringer , flyktninger og flere kriger. Det kan også føre til flere innenlandske væpnede sammenstøt – inkludert borgerkrig – som kan utvikle seg utover grenser og destabilisere hele regioner.

7. Stormakter med militær støtte saboterer internasjonale avtaler som tar for seg klimaendringer og krig. USA har bevisst og konsekvent undergravet verdens kollektive innsats for å håndtere klimakrisen ved ikke å kutte klimagassutslipp og senke farten på overgangen til fornybar energi. USA nektet å delta i den internasjonale straffedomstolen som etterforsker krigsforbrytelser, bryter internasjonal lov med ensidige invasjoner og sanksjoner. De har følge med Russland på mange områder og atomavtaler visner. Ved å velge å prioritere militær virksomhet fremfor diplomati, sendes meldingen om at «makt gir rett» og gjør det vanskeligere å finne løsninger på klimakrisen og potensielle og pågående militære konflikter.

8. Massemigrasjon er drevet av både klimaendringer, sosial nød, fattigdom og konflikter. Intern migrasjon og flyktninger kan skje i stort omfang. Ved USAs grense er migranter i dag låst inne i bur og strandet i leirer. I Middelhavet har tusenvis av flyktninger omkommet mens de forsøkte farlige sjøreiser. I mellomtiden tjener våpenhandlerne og militær virksomhet, som driver opp konflikter, godt av å selge våpen og bygge internerings-fasiliteter for å sikre grensene mot flyktningene.

9. Militarisert statlig vold brukes mot samfunn og folk som står opp mot selskapers miljøødeleggelse. Folk som kjemper for å beskytte landene og landsbyene sine mot oljebor, gruveselskaper, «agribusiness», etc. blir ofte møtt med statlig og paramilitær vold. Vi ser dette i Amazonas i dag, der urfolk blir myrdet for å prøve å stoppe oppklaring og forbrenning av skogene deres. Vi ser det i Honduras, der aktivister drept for å prøve å bevare elvene sine. I 2018 var det 164 dokumenterte tilfeller av miljøvernere myrdet over hele verden. Regjeringer rundt om i verden utvider unntakslovene sine for å omfatte klimarelaterte omveltninger og miljøvernaktivister.

10. Klimaendringer og atomkrig er begge eksistensielle trusler mot planeten. Katastrofale klimaendringer og atomkrig er unike i den eksistensielle trusselen de utgjør for selve overlevelsen av menneskets sivilisasjon. Opprettelsen av atomvåpen – og spredning av dem – ble ansporet av global militarisme. Selv en veldig «begrenset» atomkrig, som involverer mindre enn 0,5% av verdens kjernefysiske våpen, ville være nok til å forårsake katastrofale globale klimaforstyrrelser og en verdensomspennende hungersnød, og sette opp til 2 milliarder mennesker i fare. Bulletin of the «Atomic Scientists» har satt sin ikoniske Dommedagsklokke til 2 minutter til midnatt, og viser det alvorlige behovet for ratifisering av traktaten om forbud mot kjernevåpen. Miljøbevegelsen og anti-nakenbevegelsen må jobbe hånd i hånd for å stoppe disse truslene mot planetarisk overlevelse.

Hvorfor adresserer ikke store deler av miljøbevegelse sammenhengen mellom kriger, militær opprustning og miljøer med større tyngde?

Den kjente kanadiske journalisten Noami Klein tar opp viktige temaer i boka «This Changes Everything». Et av hovedpoengene er viktigheten ved å se sammenhengen mellom sosiale folkelige bevegelser, fredsbevegelser og miljøbevegelser, og at disse samarbeider.

Flere bør melde seg på! 7. oktober blokkerte aktivister fra «XR Peace» (en del den internasjonale miljøbevegelsen Extinction Rebellion) en gate utenfor Storbritannias Forsvarsdepartement med krav om å «omdirigere ressurser fra militære for å adressere klimakrisen«

Bilde fra https://xrpeace.org

Grunnlag og viktigheten ved at kriger og militær opprustning bør adresseres i miljøperspektiv er omtalt over. Så hvorfor engasjerer likevel store deler av miljøbevegelsen seg ikke mer rundt militarisering og krig? Her er noen momenter:

 • På et vis krever engasjement mot krig og militarisering et bredere samfunnsengasjement

Mange miljøengasjementer spinner ut av lokale forurensnings-opplevelser her og nå. Samtidig er ofte fredsengasjement basert enten på noe som skjer andre steder, eller globalt – det er ikke krig der du bor. En del oppfatter spørsmålet om kriger og militæret som komplekst og forstyrrende for målrettet miljøengasjement.

 • Fakta og sammenhengen er lite omtalt i media

At «ja til miljø = nei til krig og militarisering» krever ofte kunnskaper om krigers og militariseringens miljøpåvirkninger – som skjer andre steder. Fakta omtales lite i media og det holdes utenfor miljøregnskap. Når det snakkes om kriger og militæret, så dreier det seg stort sett om behov knyttet til konflikter, forsvar, styrke og teknisk effektivitet i forhold til fiender.

 • Militæret knyttes til oppfatninger og følelser rundt frihet og trygghet

Militæret framstiller seg som nødvendig for frihet og trygghet. Det framstår som nødvendige forsvarsbyggverk. Dette blir et premiss som er rådende. Det er såkalt forsvarspolitisk enhet (forlik) som gjelder mellom politiske partier i Norge. Uten at innholdet og konsekvenser diskuteres særlig i det offentlige rom. Det er et grunnlag for at krigsbeslutninger kan fattes i lukkede rom, og at f.eks. beslutningen om norsk bombing i Libya ble fattet via sms, uten veldig store protester. I et sånt perspektiv så blir miljøkonsekvensene framstilt som et nødvendig onde. Det er ikke noe alternativ og «fienden» er jo ofte like mye, eller kanskje verre, miljøsvin.

 • Redsel for politisering og splittelse innad i miljøbevegelsen

Ulike deler av miljøbevegelsen engasjerer seg i ulik grad i større samfunnspørsmål. Noen er i en viss grad «ensaks-bevegelser» som konsentrer seg om å redusere virkninger av konkrete forurensninger og miljøødeleggelser. De vil kurrere pasienten – jorda. Andre organisasjoner viser i større grad til årsaker, med ønske om å få bukt med sykdommen. Dette betyr at det er ulike fokus på å sette konkrete krav rettet mot ulike interesser og politiske og økonomiske maktforhold. Ulikt engasjement mot militærindustrielle komplekser og maktinteressene bak krigføring speiler i en viss grad ulikhet i ’scope’ ut i fra ståsted.

 • Deler av miljøbevegelsen kan se militæret som allierte i en løsnings- og verdikamp

Miljøbevegelsen er ikke enhetlig. Den har en historie med ulike syn og med ulik grad av samfunnskritikk, og ulike syn på årsaker og virkninger. Det folkelige engasjementet og mange FN-rapporter rundt miljø- og klimatrusler gjør at det kommer opp mange løsningsforslag. Ulike maktgrupper vil selvsagt sette miljøkampen inn i «sitt bilde», og ulike økonomiske interessegrupper vil prøve å selge inn sine løsninger – noen også for å tjene penger. Til en viss grad dominerer en tankegang om at «markedet kan løse problemet». Brundtland-ideologien hevdet at den globale sosiale og miljømessige krisen kunne løses ved «bærekraftig vekst» og vinn-vinn-løsninger sammen med de store internasjonal selskapene. I et sånt bilde blir miljøkampen til en verdikamp om å sikre markedskreftene og forsvare et «liberalt» system. Når militæret og kriger framstilles som gode forsvarere av de samme verdiene, så blir det lite rom for kritikk og fokus på miljøkonsekvenser. Slike sammenhenger er ikke alltid eksplisitt, men kan likevel ligge til grunn for passivitet og at fokus settes på andre forhold.

En variant av hvordan maktgrupper vil sette miljøkampen inn i «sitt bilde» er er også ved å vri miljøkampen direkte bort fra spørsmålet om egen makt. Krigføring og militæret, og klimaendringer framstilles som en isolert utfordring. Dette må løses med mere makt og handlingskraft – som kan bety støtte til autoritære krefter, som nettopp står bak kriger og militær opprustning. Terje Osmundsen er næringslivsleder og grunnlegger og adm. direktør i «Empower New Energy», et selskap for investeringer i små og mellomstore sol- og vannkraftprosjekter i utviklingsland, og konserndirektør i solenergiselskapet «Scatec Solar,» der han hadde ansvar for selskapets utvikling av nye fremvoksende markeder, bla. Sør-Afrika, Midt-Østen og Ukraina. Han har foreslått at NATO burde gjøre energi og klima til sin sak som ledd i sin militære sikkerhetsstrategi. (Aftenposten 6/6-2019)

Bilder fra Joint Forces B52 in action – taskandpurpose.com

Deler av miljøbevegelsen må ta inn over seg mer helhet og alliere seg med fredsbevegelsen

Miljøbevegelsen trenger helhetssyn, solidaritets-perspektiv, mer opplysningsarbeid og samfunnsengasjement. Kriger og militæropprustningens klima- og miljøeffekt er godt synlig. Informasjon om militæret og krigers miljøkonsekvenser må bli mer tilgjengelig. Militære aktiviteter må med i miljøregnskap.

Selv om militære fiender selv er miljøsvin, så er det korttenkt hvis det fører til passivitet i forhold til «eget militæres» synder. Det blir en ond spiral med konsekvenser med økt konkurranse om opprustning og økt spenning, og en konkurranse om å bli de største miljøsvina.

Miljø- og klimakonsekvensene av militærvesen og kriger er i seg selv en stor trussel – uansett om det skjer hjemme, hos alliansepartnere eller hos fienden. Klimaendringer og miljøkonsekvenser skaper i seg selv grunnlag for kriger og konflikter.

Mangfoldet og bredden i miljøbevegelsen er et gode. Vi trenger både sykepleiere, leger og vaksiner. Militæret og krigers miljøkonsekvenser kan likevel adresseres på ulike måter og skape grunnlag for allianser og samarbeid om enkelte spørsmål. Informasjon om militæret og krigers miljøødeleggelser i seg selv er et viktig bidrag. I praksis er frykt for splittelse ofte passiviserende – i forhold til kraften og styrken i samarbeid og å løfte blikket. Miljøkampen er uansett en form for «politisk bevegelse».

Miljøbevegelsen må adressere at militarisering og krigføring truer miljø og klima. Antikrigs- og fredsbevegelsen må tilsvarende adressere at kriger og opprustning ikke bare truer freden, men klima og miljø. Det må skapes grunnlag for samarbeid på tvers – mellom miljøorganisasjoner og freds- og antikrigs-organisasjoner.

Klimaendringens løsning ligger mye i økonomisk endring. Flere stiller spørsmål ved hvordan det nyliberalismen grunnstein om evig vekst harmonere med jordas helt fysiske begrensninger. Dagens militarisme er ofte forsvarer for nyliberalismen og kommer i klinsj med miljøbevegelsen på flere punkter. Dette må miljøbevegelsen svare ut.

Global utnyttelse av råvarer og deres transport krever imperial maktpolitikk for å beskytte tilgangen til fossile ressurser. Globalt sløsing med ressurser er bare mulig med militær maktpolitikk. Krigsmakt og Norge som NATO-alliert er til for å forsvare norsk oljeproduksjon. Krav om overgang til fossilfri energi med reduksjon av produksjon og forbruk, som betyr mindre olje-intensivitet i Norge, står i direkte motsetning til dette militære maktregimet.

Norges NATO-tilknytning brukes som politisk plattform for at Norge ikke vil skrive under på FN-erklæringen om atomvåpenforbud. Det må ses på bakgrunn i at NATO har som en del av sin egen strategi å kunne våre førstehånds brukere av atomvåpen. Det viser også hvordan NATO står i motsetning til et viktig miljøkrav.

Det er en sammenheng mellom utslipp fra jagerfly – F35 – og hva de brukes til! Det betyr at «tekniske» miljøkrav om reduksjon av antall fly, må ses i sammenheng med hvorfor de er der – som krigsmaskiner til utenlandsoppdrag for NATO.

Eksempel til etterfølgelse: 18/10 protesterte XR fredsaktivister ved Leonardo UKs hovedkvarter i Great George Street. De protestere bl.a. mot selskapets engasjement i våpenhandelen av delsystemer for missiler brukt i Yemen og Syria, samt annen medieteknologi og telekommunikasjon.

Franske havnearbeidere, menneskerettighetsgrupper og fredsaktivister i Le Havre og italienske i Genova hindret i mai en Saudi-Arabisk fraktebåt i lasting og frakt av våpen til Jemen. «Vi vil ikke arbeide for krig. Vi vil ikke bidra til at sivile dør og menneskerettighetsbrudd i Jemen»

Kampen for fred med jorda må forenes med kamp for fred på jorda.

Et grunnlag for samarbeid og se enhet på tvers ligger også i en forståelse om at krigstrusler og miljø- og klimatrusler har overlappende opphav. Årsaker til trusler mot miljø- og klima henger sammen med årsaker til krig. Felles kamp legger et grunnlag for å ta vare på miljø og planet i en fredelig framtid.

Det er viktig å feie for egen dør og sette navn på katta

Det betyr å identifisere konkrete forurensere og og stille konkrete krav. Hvem forurenser i praksis. I gjennomgang over er det mye vist til USA og NATOs militære forurensing – selv om dette ikke fristiller andre lands militære. Likevel er en grunn til å sette fingeren på USA/NATO som de norske myndigheters medsammensvorne. Dette med å feie for egen dør.

«Å være for NATO og mot atomvåpen. Det er som å være for egg, men mot høns.» (Jorun Gulbradsen i NRK 1985). En sak er at NATOs militærarsenal inkluderer atomvåpen. I tillegg så har de en uttrykt strategi om mulig førstehånds bruk.

Det er viktig å ta de konkrete miljøsvin-pusherne

Det militær-industrielle komplekset i NATOs bakland kan, på 70-årsdagen for NATOs opprettelse, gratulere seg selv med at verden nå globalt bruker nærmere 16 000 milliarder kroner årlig til krigsopprustning for å lage en «fredeligere verden». NATO står for halvparten. USA alene bruker nær 6000 milliarder kroner (3,5 prosent av BNP), og Kina tar andreplassen (de har doblet utgiftene det siste tiåret). Russland henger med og bruker ca. tiendeparten av USA, og Norge igjen en tiendepart av Russland – nesten 50 milliarder kroner årlig.

I media er en mer opptatt av øke militærbudsjettene enn å senke dem. Krigsindustrien, våpenproduksjon og salg er «big business».

I boka «Prophets of War. Lockheed Martin and the making of the Military-Industrial Complex» beskrives lobbyvirksomheten knyttet til NATOs satsing overfor tidligere Warszavapakt-land. NATOs geopolitiske forskyvning østover er tungt forankret i det militær-industrielle komplekset.. «U.S Commitee to Expand Nato» hadde toppfigur fra Lockheed Martin og promoterte våpensalg i samspill med NATOs utvidelse østover.

USAs krav om å militæropprusting av NATO er basert på investeringer fra USAs våpenindustri. Douglas Lute, som har vært en del av USAs administrasjon og ledet NATO/USAs krigføring i Afghanistan og Irak, sa på et NUPI-seminar 13. juni 2018: «2 %-målet er et viktig mål for Europa som USAs viktige handelspartner» og «har et stort økonomisk potensiale». (les for USAs våpenindustri). Han fortsatte «det er fundamentalt bra for good business.» Om Nato framhevet han i tillegg til det økonomiske muligheter, USAs (enestående) fordel av å ha 28 medsammensvorne. Han sa fint lite om Europas forsvar og sikkerhet.

Våpenindustri bruker milliarder av dollar på å kjøpe seg innflytelse over USAs medier, tenketanker, kongress, regjering og diplomati, slik at disse skal påvirke politiske prosesser for å øke salg av amerikansk krigsutstyr. De største våpenvirmaene i USA er: Lockheed Martin, Boeing,Raytheon, BAE Systems, Northrop Grumman, General Dynamics, Airbus, Thales

Det militærindustrielle kompleks i USA lever av kriger og opprustning, og en sterk lobby vil ha en opprustning også på det eurasiske kontinent – for å sikre egne økonomiske interesser og for å hindre at andre land overtar USAs ledende økonomiske og politiske rolle.

Et høyere brøl!

Forebygging av miljøkatastrofer, forebygging av ytterligere klimakatastrofer, slutten på såkalte vekstsamfunn og ivaretakelse av fred og nedrustning er sider av den samme mynten, som kan kalles global rettferdighet.

Militære aktiviteter og militærvesenet er store forurenserer. I tillegg så handler militarisering, opprustning og kriger mye om kontroll med ressurser og energi, forvar av oljebasert økonomier og investeringer. Klimakampen handler dypest sett også om hvordan samfunnet skal styres, om hvordan makt og rikdom skal fordeles, og ikke minst om hvem som skal bære byrdene og hvordan.

Alle løver brøler ikke like høyt. De brøler heller ikke i samme retning. Men lyden av mange brøl mot militæret og krigers miljø- og klimaødeleggelser, må høres i langt større grad. Skal vi redde vår jord.

Globalt sløsing med ressurser er bare mulig med militær maktpolitikk

Krig og vold brukes for imperial ressurssikkerhet

Det blir ikke fred med jorda før det blir fred på jorda!

8. mai, når krig blir den nye fred

8. mai 1945 ble Norge frigjort fra okkupasjon. Dagen markerer både vår frihetskamp mot okkupasjon og kamp for frihet fra nazisme og fascisme. I dag har Norge selv blitt en krigernasjon, og fascisme og høyreekstremisme er på frammars. Norsk krigsdeltakelse gjennom Nato framstilles som «frigjøring» og kamp for fred. Høyreekstreme og rasister blir gjort stuerene, får politikerstatus og gis propagandistiske arenaer.

Frigjøringsdagen har blitt militarisert og gjort til en del av Natos propaganda

Regjeringen og Forsvaret har kidnappet frigjøringsdagen 8. mai i et forsøk på å lære det norske folk at krig er det nye fred. Angrepskriger i Libya, Irak, Afghanistan, tidligere Jugoslavia og andre områder framstilles som «fredsbevarende operasjoner», og settes nærmest på lik linje med vår kamp mot okkupasjon og mot nazistene i krigsårene.

Gjennom sin krigsdeltakelse – forkledd som «operasjoner» – deltar Norge i brudd på folkerett og skaper lidelser og nød for utallige sivile. Å knytte dette opp til freds- og frihetskamper er å snu virkeligheten fullstendig på hodet. Soldatene som sendes utenlands i USA/Nato-oppdrag kjemper ikke for Norge og frihet, de kjemper for Nato, USA og vestlige økonomiske interesser. Det føres folkerettsstridige aggressive kriger i vårt navn. Dette er det motsatte av hva 8. mai som freds- og frihetsdag står for.

Samtidig pågår en massiv militær opprustning og krigshissing som på nytt fremmer faren for krig og at Norge igjen blir en slagmark. Den militære opprustningen og økte spenningen er i praksis å tråkke på minnet til de som sloss for vår frihet i krigsårene.

Innpakningen av 8. mai som en «veterandag» dekker over en dårlig behandling av soldatveteraner

«På denne dagen hedrer vi alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner.» Dette er sitat fra regjeringen og forsvarets omtale av 8. mai. Så vises det til at over 7 000 norske soldater har tjenestegjort i Afghanistan. Og det vises til deltakelse i «Operasjon enhanced Forward Presence» som er Natos aggressive militære opptrapping i Baltikum og Polen. Forsvaret konkluderer med «Det er denne innsatsen vi hedrer 8. mai». Bildet forsterkes med en utstilling rundt «Operation Allied Force», Natos bombekrig mot Serbia under Kosovo-krigen våren 1999. En krig uten FN-mandat med aktiv norsk deltakelse.

8. mai har tradisjonelt vært en dag hvor vi har hyllet dem som var villige til å ofre livet i kampen for Norges frihet fra nazistenes okkupasjon. Men det er også en dag for å understreke hvor viktig det er at andre land og nasjoner i verden skal ha retten til styre seg selv, fritt fra okkupasjon eller andre former for dominans fra utenforstående stormakter. Det er derfor en provokasjon at regjeringen og Forsvaret bruker frigjøringsdagen 8. mai til å hylle norske krigseventyr som bryter fullstendig med de verdiene som 8. mai opprinnelig stod for.

Hvis det var ønsket om å behandle sine soldater med respekt det handlet om, hvorfor prioriterer de da krigsglorifisering, når mange veteraner selv ønsker seg skikkelig oppfølging og helsehjelp i etterkant.

Norske ungdom og soldater sendes ut i krigeroppdrag under falske flagg, i «fredsbevarende operasjoner» og nærmest som «humanister». Å havne midt i frontlinjer og aktiv krigsdeltakelse har skapt kraftige minner, traumer og merking for livet. Mange er overlatt til seg selv og oversett etter hjemkomst. Forsvaret har sett en annen vei og helsevesenet har ikke hatt et mottaksapparat. For mange ble det fredelige Norge verre å takle enn krigen. Dette har tydelige paralleller til behandlingen av krigsseilerne og de som dro til Spania for å kjempe mot fascismen på 1930-tallet.

Krig blir det nye fred

FN ble grunnlagt i 1945 basert på nettopp erfaringene fra 2. verdenskrig, og FN-pakten forbyr angrepskriger. Angrepskrig som et middel til å oppnå geopolitiske målsettinger er altså en forbrytelse. Likevel brukes nå frigjøringsdagen i et forsøk på å lære det norske folk at krig er det nye fred. Fredsbudskapet vannes ut. Grensene mellom motstand mot okkupasjon og aggressiv utenlandskrig viskes ut.

Å spørre om hva soldatenes krigføring bidrar til får lett stempel, som noe umoralsk, hvor anklagene om å svikte fedrelandet ligger mellom linjene. En sånn disiplinerende kultur er milevis unna motet og fredsviljen frigjøringsdagen burde være en feiring av.

«Å bruke frigjøringsdagen 8. mai til å markere Nato og norsk krigsdeltakelse, er vel som å bruke Kristi himmelfartsdag til å hylle luftfarten.»

Sitatet over er betimelige ord fra Margrethe Johannessen 8/5-2013 i Aftenpostens kommentarfelt i nettavisa.

Frigjøring, selvstendighet og mangfold møtes med at rasister og fascister blir gjort stuerene

På 8. mai er rasisten Steve Bannon invitert til å snakke om såkalte «alternative medier» på Nordiske Mediedager i Bergen. Han står for det motsatte av de frihetsidealene og kampen mot nazismen og fascismen som frigjøringsjubileet skulle markere. Dette er en farlig normalisering av en fascistisk lederfigur. I stedet burde dagen brukes til å ta avstand fra fascisme og rasisme, og feire det motsatte – mangfold og solidaritet.

For frihet og selvstendighet

Mot fascisme og rasisme

Nei til norsk krigsdeltakelse i USA og Natos kriger

Stopp Nato

8/5-2019 Geir Hem, medlem i Landsstyret i «Stopp Nato»

Når bombene faller

Når bombene faller.. kommer propagandakrigen

«Syrias president Bashar al-Assad og hans regjering står bak 336 angrep med kjemiske våpen.»

Det hevdes i en rapport fra den Berlin-baserte tenketanken «Global Public Policy Institute» (GPPI) gjengitt av NTB 17. februar og omtalt i flere aviser og TV. (https://www.gppi.net/2019/02/17/the-logic-of-chemical-weapons-use-in-Syria)

GPPI-rapport februar 2017

Det bombes i krig. Syria er langt på vei bombet i stykker. Begge sider beskyldes for bruk av kjemiske våpen. Det virker som om ingen av partene har sin sti ren, for å si det forsiktig. Assad er kjent for sin voldsbruk, og USA, Nato og vesten har i lang tid prøvd å destabilisere regionen med ulike midler og bruk av sine terrorist-allierte.

Propagandaen er omfattende fra alle parter. Det virker som om de fleste metoder brukes. Den andre siden svertes og mistenkeliggjøres. Regimet i Syria er i ferd med å vinne den militære kampen på bakken. At store områder ligger i ruiner med store mengdene intern- og ekstern- flyktninger viser at sivilbefolkningen er påført store lidelser. Assad/Syrias intense bombinger har ikke skånet sivile, på samme måte som USA og vestens destabiliserings-taktikk har påført befolkningen forferdelige lidelser.

Nå ser vi en fortsettelse av den politiske og økonomiske kampen. USA og vesten utøver sin økonomiske destabilisering med sanksjoner og ensidighet i flyktninghjelp. Propagandaoffensiven får fortsatt sine uttrykk.

Jeg er ingen forsvar av Assads politikk og voldsutøvelse. Mye av propagandaen, som rosemaler regimet i Syria, er med sin desinformasjon dessverre med på å svekke et troverdig grunnlag for støtte til staters selvstendighet og folks rettferdige kamper på lang sikt. Men det er likevel på sin plass å reagere sterkt på nye vestlig propagandaframstøt og ukritiske svertekampanje. De har sin egen agenda.

USA har sin egen historie med bruk av kjemiske våpen. Her fra Vietnam – Kim Puch (CBN)

En politisk propagandaframstøt

Det kalles en «study» rapporten med tittel «The Logic of Chemical Weapons Use in Syria.» Sjelden har jeg lest et mer ensidig politisk innlegg.

Rapporten er finansiert av bl.a. det Tyske Utenriksdepartementet (German Federal Foreign Office) og «the Robert Bosch Foundation.» Det sier sitt.

Reklame er godt synlig i rapporten

Det uttrykkes stor takk til samarbeidspartnerne: «Syrian Archive, the Syrian American Medical Society, Mayday Rescue and the White Helmets, the Syrian Network for Human Rights, the Violations Documentation Center, Human Rights Watch og Hala Systems». Utrolig hvor mange av disse som hovedsakelig er «British founded».

Å framstille dette som en slags nøytral og vitenskapelig rapport går over min forstand. Betegnende er spesielt at en av rapportens støttespillerne «de hvite hjelmene» (https://snl.no/De_hvite_hjelmene) samtidig omtales i en av rapportens sentrale anbefalinger.

«Vestlige regjeringer må sikre «provision of funding and specialized training» til bl.a. «de hvite hjelmene».

«Wafa Mustafa» får den første takken i innledningen. Hun er kjent som en sterk Assad-opposisjonell. Det har hun ha sine grunner til (https://blog.berlin.bard.edu/wafa-mustafa/). Bra at hun blir sett og hørt. Hennes bakgrunn ekskluderer henne ikke i seg selv i aktivt å spille en rolle i denne typen analyser og rapporter. Men i sin rolle som en «sentral hjelper», premissgiver og tolk under intervjuer kan det i det minste stilles spørsmål om hun fungerer som en nøytral deltaker.

Katharina Nachbar ansvarlig for produksjon av rapporten har også jobbet sammen med Thorsten Benner (se nedenfor) med en tidligere GPPI-rapport «Responding to China’s Growing Political Influence in Europe». Den rapporten (https://www.gppi.net/2018/02/05/authoritarian-advance-responding-to-chinas-growing-political-influence-in-europe) om forholdet Kina, USA og EU er forøvrig en egen omtale verdt – om hvordan å sikre USA, vestens markeds- og handelsregime – «vestens liberale domene».

Tobias Schneider står som en av hovedforfatterne. Han har tidligere jobbet for IHS Markit, og den amerikanske – Washington-baserte – tenketanken «Middle East Institute». Han har jobbet som konsulent for Verdensbanken om forhold i Syria og Yemen. Han har vært forskningsassistent ved «Center for European Policy Analysis in Washington, DC.» – som har formål om å: «promotes sound public policy based on free-market solutions».

Også har han jobbet som såkalt «ekspert» for «the Atlantic Council» med prosjektet “Rebuilding Syria”. Det sier en del om hva man kan forvente i en sånn rapport.

Hvem driver og styrer GPPI

På www.gppi.net finner jeg disse navnene: Thorsten Benner, Director; Julia Steets, Director; Philipp Rotmann, Associate Director; Katrin Kinzelbach, Associate Director; Claudia Meier, Associate Director; Wade Hoxtell, Head of Operations. Wolfgang Reinicke har tittel «GPPi’s president og co-founder».

Hvem er disse personene?

Her er bruddstykker fra CV’en til noen av dem.

Wolfgang Reinicke, som er leder av styret, har vært konsulent for USAID – en USA-etat med åpent formål om å fremme USAs interesser. På omtale om USAIDs nettsider står:

«Utenlandsk bistand fra USA har alltid hatt det dobbelte formålet med å fremme Amerikas interesser samtidig som det forbedrer liv i utviklingsland. USAID utfører USAs utenrikspolitikk ved å fremme bred skala menneskelig fremgang samtidig som den utvider stabile, frie samfunn, skaper markeder og handelspartnere for USA, og fremmer god vilje i utlandet.»

Ja «å fremme Amerikas interesser» er virkelig godt synlig i denne Syria-analysen.

Nå har også USAID satt i gang sin form for politisk kampanje gjennom betingete og politiserte nødhjelpsaksjoner til høyre- USA-siden for å destabilisere Venezuela.

Mer fra Wolfgang Reinickes cv:

«His areas of expertise include global governance, global finance, international economic institutions, public-private partnerships and global public policy networks as well as EU-US relations.» ( https://people.ceu.edu/wolfgang-h_reinicke)

Wolfgang Reinicke var også seniorpartner og seniorøkonom i Verdensbankens konsernsjefgruppe i Washington, DC, fra 1998-2000.

Thorsten Benner er en sentral grunnlegger, premissgiver og bidragsyter i GPPI og for denne Syria-rapporten. Han har vært ansatt i «The German Council on Foreign Relations in Berlin» og med «the Global Public Policy Project in Washington, DC». I april 2018 deltok han på en høring over for «U.S. China Economic and Security Review Commission» – https://www.uscc.gov/about

I høringsnotatet uttrykkes det:

«China wants to dilute the transatlantic alliance as an actor in upholding the liberal international order..»

Her fremmes synspunkter om at Europa må hjelpe USA ved «å fremme USAs interesser i forhold til Kina».

Blant anbefalingene overfor USA sies det:

«The United States should be forward looking and prepare the transatlantic alliance for dealing with the growing influence of China. Within NATO, the U.S. should help promote a debate on what China’s growing footprint in the field of security means for European interests and how Europe and NATO can prepare.»

Dette punktet er forøvrig veldig interessant med bakgrunn i handelskrigen og Natos varslete engasjement mot kinesiske Huawei. «NATO-landene diskuterer nå en mulig felles holdning til å handle teknologi fra Huawei og andre kinesiske selskap». Det bekrefter Natos generalsekretær Jens Stoltenberg overfor VG 16. februar – https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Eo17A3/stoltenberg-nato-varsler-huawei-vurdering

Det over et et slags PS, men sammenhengen viser at Thorsten Benner er USA og Natos mann – i tanker og gjerning.

Det er på sin plass også å gjengi siste punkt i anbefalingen fra USA-Kina høringen:

«The United States can also help provide funding, from public and private sources, to build European capacity in high-caliber, independent China expertise in government, the media, think tanks, and universities.»

Oversett dette til finansiering og premisser rundt «tenketank-rapporter» om Syria.

Philipp Rotmann fungerte som senior politisk rådgiver i NATO-ledet internasjonal sikkerhetsstyrke i Afghanistan!

Katrin Kinzelbach har en bakgrunn i «Afghanistan Taskforce»!

Å tro at disse cv’ene ikke vil fargelegge en Syria- «analyse» er vel et tegn på fargeblindhet.

Om innholdet

«Analysen» (jeg skriver analyse bevist i anførselstegn) legger til grunn en inndeling av påstandene om kjemisk angrep som enten «ubekreftet eller avvist», «troverdig underbygget», «bekreftet» eller «omfattende bekreftet.» Som bakgrunn for klassifiseringen vises det til «kompetente internasjonale organisasjoner»

I sammenhengen takkes nettopp disse – de samme som er nevnt som «samarbeidspartnere» – innledningsvis. Kompetansen kan alltid diskuteres, men ensidigheten og den politiske rollen disse spiller er en annen. Disse referansene underbygger ikke en nøytralitet og vitenskapelighet i rapporteringen, men tvert i mot en høyst enøyd og politisk agenda.

Rapportens framstillinger underbygger et sånt syn. Det heter under avsnittet om datainnsamlingens begrensninger, at «Mellom 2012 og 2017 steg gjennomsnittlig ’konfidenspoengsum’ i vår database fra 1,7 til 2,1. I mellomtiden ga operasjonaliseringen av kompetente internasjonale organer .. en internasjonal standard for verifisering og en økt profesjonalisering og bevaring av beviser.»

Dette er nettopp en økning i takt med styrken og aktiviteten av de samme organisasjonene. Dette samme mønsteret sammenfaller også med variasjonen i pålitelighet fordelt på regioner.

Fra GPPI-rapporten

Logisk uklarhet knyttet til våpenopprinnelse og ansvarlige

Det vises til (Armament Research Services – ARES) at opprinnelse til «klor-våpen» i en viss grad kan spores til Hizbollah og «Iran-vennlige grupper». Samtidig framheves det syriske flyvåpenet (Air Force Intelligence Directorate, AID) som direkte ansvarlig.

Ja det syriske regimet har brukt kjemiske våpen*, men denne rapportens analyse og analysegrunnlag har tydelig sin egen agenda.

*Selv om en kilde rundt ansvarsforhold som framheves er den amerikanske – Washington-baserte – tenketanken «Middle East Institute», så er det likevel pålitelighet i FN-rapporter, som flere ganger knytter det syriske flyvåpenet til bruk av kjemiske våpen – https://undocs.org/S/2016/888 og https://undocs.org/S/2015/138 (ref også – ikke i rapporten – https://theintercept.com/2018/04/19/dear-bashar-al-assad-apologists-your-hero-is-a-war-criminal-even-if-he-didnt-gas-syrians/

Lite ny dokumentasjon

Jeg finner ingen vesentlig ny dokumentasjon i rapporten. Det er en repetisjon og gjengivelse av tidligere påstander – supplert med både bilder og sammensatte statistikker fra hovedsakelig britisk finansierte organisasjoner – ref Mayday Rescue and the White Helmet – og deres assosierte – med unntak av noen FN-rapporter. En hovedmetode har vært «omfattende vitnesbyrd gitt gjennom partnerorganisasjoner».

Det er en viss uoverensstemmelse logikk ved at 336 kjemiske angrep tilsynelatende har ført til «bare 188 direkte dødsfall relatert til klor eksponering». Organisasjonen UOSSM (Union of Medical Care and Relief Organizations – (https://www.uossm.org/who_we_are), som samarbeider med De hvite hjelmene, anslo opprinnelig at over 100 mennesker ble drept bare i angrep mot Douma i Øst-Ghouta i begynnelsen av april i fjor. (https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/XwpWmg/hjelpeorganisasjon-over-100-drept-etter-kjemisk-angrep-i-syria).

Slingringsmonnet er tydeligvis stort.

Det kan sies å være nytt at omfanget av bruk av kjemiske våpen nå omtales som så stort. Jeg har ikke selv et grunnlag for å uttale meg om omfanget, men omfanget i rapporten er veldig tydelig og i seg selv uttrykk for den selektive måten som GPPI har satt sammen data fra sine utvalgte kilder.

Og når noen sentrale hendelser som «Douma-angrepet» omtales og får en sentral plass, så vises det ikke til kritiske røster – som f.eks. Riam Dalati – syriareporter for BBC. (http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2019/february/16/real-obscene-masquerade-how-bbc-depicted-staged-hospital-scenes-as-proof-of-douma-chemical-attack/)

Det er lite (knapp) omtale knyttet til konkret kritikk av de sentrale kildene og «samarbeidspartnerne» – uavhengig av den propagandakrigen som pågår om disse. «De Hvite hjelmene» og assosierte må i det minste ses på som kontroversielle.

Det som kan sies å være nytt, er måten som påstandene settes i sammenheng som en «taktiske og operasjonell logikk, som underbygger bruken av kjemiske våpen som en del av det syriske regimets bredere strategi i opprørbekjempelse».

Det påstås at syriske regjeringsstyrkers bruk av kjemiske våpen, og spesielt sammensatt ammunisjon som bærer klorgass, ses på som et nyttig supplement til konvensjonell krigføring. Regimet påståes å ha liten militær effekt av sin kjemiske krigføring. Og at kjemiske midler nesten utelukkende er brukt langt fra frontlinjer og som ren kollektiv avstraffelse og avskrekking – som en «kampanje for kollektiv straff mot sivile befolkninger i de omkringliggende opposisjonelle områdene». Dette kan sammenlignes med en skremselseffekt på linje med nazistenes likvideringer for å stoppe en motstandsvilje.

Men dette framstår i seg selv som en ren påstand – hengt opp mot deres egen analyse av faktisk bruk av kjemiske våpen og ansvarlige. Uansett sannhetsinnholdet, så er det klart at fabrikkerte påstander om kjemisk krigføring er lettest å lage i opprørs– og jihadist- kontrollerte områder som ikke er i direkte frontlinjer.

Et grunnlagsdokument for ny USA, Nato og vestlig bombing.

Ikke så mange som husker den kjemiske bombingen over Berlin i mars 1944

Rapportens sentrale anbefaling er bomb, bomb og bomb!

 • «USA og det internasjonale samfunnet bør rettet sine mål mot de militære formasjonene, som vil være ansvarlige for fremtidige angrep. Den syriske helikopterflåten, som har spilt en kritisk rolle i leveransen av konvensjonelle og kjemiske tønne-bomber, bør være et primært mål
 • «I Hama-offensiven i 2014 fikk det internasjonale samfunn muligheten å forme krigen på sitt mest avgjørende stadium. En enkelt salve mot regimets helikopterflåte eller ammunisjonfabrikker ville ha levert en meningsfylt slag mot Assadregimets kjemiske våpenkompleks… Dette punktet bør tas spesielt seriøst av europeiske myndigheter som er bekymret for flyktningstrømmer».
 • «USA, Storbritannia og Frankrike må være forberedt på ’umiddelbare militær svar’».
 • «Vestlige regjeringer bør fortsette å støtte sivil innsats.., inkludert gjennom å gi finansiering og spesialisert opplæring til ’first responders’ og medisinsk personell på bakken som de hvite hjelmene, samt tidlige varslingssystemer, som Syria Sentry / Hala Systems».
 • «I fremtidige tilfeller kan de – europeiske regjeringer – vurdere å ta tidlig og forebyggende tiltak selv med det begrensede målet om å redusere snarere enn løse konflikt».

Anbefalingene sier sitt! Det er ikke uten grunn at GPPI står for «Policy Institute» og ikke «Peace Institute». Det er vel vanskelig å finne et bedre bestillingsverk enn dette.

«Global Order»

«Global orden» (https://www.gppi.net/issue-area/global-order) er hovedfeltet som GPPI er opptatt av. Det trengs ikke store oversettelsen til å se at det gjelder å sikre «the free market», vestlig markedsliberalisme og USA, Nato og vestens «orden».

Geir Hem, 19-2-19

Bortenfor Nato: Tid til å bryte tausheten, stopp Natos militarisering

Oversettelse (ved Geir Hem) av en artikkel av Kevin Zeese and Margaret Flowers, Popular Resistance (USA) 20/1. «Beyont NATO: Time to break the silence, end NATO’s militarism

For 52 år siden 4. april 1967, ved Riverside Church, Holdt Martin Luther King sin viktigste tale noensinne “Beyond Vietnam: A Time to Break Silence.” Kings samvittighet gjorde at han førte offentlig kritikk av Vietnamkrigen, og han satte krigen i sammenheng med de «store trillinger av rasisme, materialisme og militarisme.» Budskapet i denne talen er relevant i dag fordi dets visdom ikke har blitt ivaretatt. Vi setter dette inn i en sammenheng med NATO, fordi i år 4. april, årsdagen for denne talen og årsdagen for mordet på King, holder NATO sitt 70-års-jubileumsmøte i Washington DC. Protester og andre aktiviteter planlegges.

NATO er en allianse for vestlig militær aggresjon, noe som har resultert i ødeleggelse rundt om i verden, massedød og massemigrasjon hvor folk blir tvunget fra deres ødelagt lokalsamfunn. Det er på tide å avslutte dette.

No to NATO! : Newport, 30 August, 2014. Fra Rtuc’s Blog

Ville Dr. King motsette seg NATO?

Det er spørsmålet fra the Black Alliance for Peace i anledning bursdagen (15. januar) til Martin Luther King. Fredsalliansen forklarer hvorfor King ville ha snakket ut mot NATO hvis han levde i dag:

«Dr. King ville være imot NATO fordi det er et instrument for amerikansk og europeisk militarisme. Han ville ikke være forvirret – og heller ikke er vi – om hvorfor de liberale, ny- konservative, det militærindustrielle komplekset, selskaper og bedriftsmedier er imot å avslutte en anakronistisk struktur. NATOs eneste grunn til å eksistere i dag er å tjene som militærfløyen til det døende USA-europeiske koloniale prosjektet.»

«Black Alliance for Peace» er ikke alene i å se realiteten til NATO som en aggressiv arm til det amerikanske militæret. I Chicago Tribune skriver Victor Davis Hanson: «I en tid da Sovjetunionen og Warszawa-pakten gammel historie, roses NATO som» uunnværlig «og» viktig «for vestlig solidaritet og europeisk sikkerhet. Men få finner det nødvendig å forklare hvordan og hvorfor det fortsatt må være sånn. «

Sannheten er at NATO ikke bare er uunnværlig eller viktig – den er kontraproduktiv. Det skaper konflikter og blir brukt som et aggressivt militært verktøy. Blant NATOs kriger er Afghanistan, Libya, Syria, Somalia og Jemen samt Bosnia, Serbia, Kosovo og Jugoslavia

At NATO er en fare, ikke fredens garantist, sier til og med «The American Conservative» – NATO is a Danger, Not a Guarantor of Peace. Det skrives at NATO bare var nødvendig før oppløsningen av sovjetunionen. De er kritiske til at at NATO «har opprettholdt en destabiliserende holdning til Russland» og oppfordrer Trump til å holde sine valgkamp-utspill om at NATO er foreldet, en posisjon han har sporet av ved å si at han «bare ikke visste mye om det».

David Swanson fra World Beyond War beskriver hvordan NATO fungerer – How NATO works. «NATO brukes i USA og av andre NATO-medlemmer som begrunnelse for å krige med påskudd om at de på en eller annen måte er lovlige eller akseptable.» Men Da Sovjetunionen ble oppløst, ble det slutt på den tidligere begrunnelsen for NATO. Faktisk er det godt kjent at Gorbatsjov og andre sovjetiske ledere mottok forsikringer om at NATO ikke ville utvide seg. Disse forsikringene kom ikke bare fra president George H.W. Bush, men også fra den vesttyske utenriksministeren Hans-Dietrich Genscher; Tysklands kansler Helmut Kohl; tidligere CIA-direktør Robert Gates; Fransk leder Francois Mitterrand; Margaret Thatcher; Britisk utenriksminister Douglas Hurd; og Manfred Woerner, NATOs generalsekretær.

I stedet for å avvikle NATO etter at det ikke lenger var «forsvarspolitisk», utvidet NATO seg til 29 nasjoner, 13 siden Sovjetunionens slutt, inkludert land på grensen til Russland. En av grunnene til det amerikanske kuppet i Ukraina var å motsette seg Russland og forhindre Russlands tilgang til sin marineflåte gjennom Krim. Ukraina samarbeider nå med NATO.

Fra demonstrasjonen 27. oktober 2018 i Oslo mot Natos militærøvelse

Den nåværende amerikanske nasjonale militærstrategien er basert på konflikt med Russland og Kina. NATO fortsetter å ekspandere, å gjennomføre militære øvelser, å opprette baser, å utplassere missiler og annet militært utstyr på den russiske grensen, er en del av denne strategien. NATO har også inngått partneravtale med Colombia, som grenser til Venezuela, en annen nasjon som USA har truet med krig, mens det gjennomføres en økonomisk krig og regime-endrings-operasjoner der.

En koalisjon av mer enn 100 organisasjoner ( coalition of more than 100 organizations ) sier i sitt opprop:

«NATO har vært verdens dødeligste militære allianse, noe som forårsaker utallige lidelse og ødeleggelse i hele Nord-Afrika, Midtøsten og andre steder. Hundretusener har døde i amerikanske / NATO kriger i Irak, Libya, Somalia og Jugoslavia. Millioner flyktninger risikerer nå livet sitt og prøver å unnslippe blodbadet som disse krigene har ført til hjemlandet mens arbeidstakere i de 29 NATO-medlemslandene blir fortalt at de må forlate hardt vunnet sosiale programmer for å møte amerikanske krav til enda mer militære utgifter.»

Martin Luther Kings oppfordring krever handling

I 1967 advarte Martin Luther King: «En nasjon som fortsetter år etter år med å bruke mer penger på militæret enn på sosiale programmer, nærmer seg åndelig død.» Han beskrev hvordan militarismen ødelegger sjelen til USA og oppfordret til å få en slutt på Vietnam-krigen. Han beskrev i detaljer den amerikanske ødeleggelsen av Vietnam, massebombinger, napalm, forgiftning av vann og land og drap av mer enn en million vietnamesisk. Han sa at en utenrikspolitikk basert på vold og dominans i utlandet, fører til vold og dominans hjemme, og han oppfordret «vi som en nasjon må gjennomgå en radikal revolusjon av våre verdier».

Tiden har vist sannheten i Kings advarsler ved et militarisert politi som terroriserer fattige lokalsamfunn og som brukes mot dissenter – til å skape en krig hjemme. Aspekter av krigen hjemme er urettferdighets-systemet, massefengsling, mangel på sosial støtte og utnyttelse av arbeidere og miljø.


Det var nøyaktig et år før han ble drept, at Martin Luther King holdt sin berømte tale mot USAs krig i Vietnam, hvor han kalte USAs regjering «den største leverandøren av vold i verden» og erklærte at han ikke kunne sitte i stillhet. Martin Luther Kings kommentar om at «hver bombe som faller i andre land er en bombe over våre byer» synliggjør sammenhengen mellom militarisme og sosial-, rasistisk-, økonomisk- og miljømessig urett.

Kings beskrev hvordan krig bryter ned amerikanske soldater som opplever at: «Vi er på de rike og trygges side, mens vi skaper et helvete for de fattige.» King sa at han ikke kunne være stille i møte med så grusom «bruk» av de « fattige svarte og hvite» fra USA – ved å la dem «brenne hyttene til en fattig landsby» 8000 miles unna. Umenneskeliggjøring og forakt overfor andre mennesker, bemerket han, fører til forfølgelse og død av svarte mennesker i USA.

King så krig som «et symptom på en langt dypere sykdom i den amerikanske ånden.» Kings forutsa at hvis vi ikke møtte denne virkeligheten, ville amerikansk militarisme spre seg over hele Asia, Afrika og Latin-Amerika. I dag har USA 883 utenlandske militærbaser med tropper utplassert i 149 land og selger eller gir våpen til 98 land. Han beskrev hvordan USA holder tropper i fremmede land for å «opprettholde sosial stabilitet for våre investeringsregnskap». Han beskrev den amerikanske imperialismen som basert på å «nekte å gi opp privilegiene og gledene som kommer fra den enorme fortjenesten fra utenlandske investeringer.»

King forbandt kapitalismens ekstreme materialisme med militarisering og rasisme, og beskriver et «tingliggjort» samfunn snarere enn et «person-orientert» samfunn, og hvordan «fortjeneste motiver og eiendomsrettigheter blir vurdert som viktigere enn mennesker.» King beskrev de nye håpene i nasjonen da regjeringen konfronterte fattigdom med nye programmer for å oppheve fattigdom, og hvordan han «så dette programmet ødelagt og kuttet» da krigsmidler stjal midlene til å finansiere nødvendighetene til folket.

I dag er amerikanske militærutgifter på over en billion dollar – Pentagon alene med 717 milliarder dollar står for mer enn ca 65% av utgifter, mens fattigdommen og hjemløsheten stiger. King ba om en fundamental endring som et «byggverk som for å sikre tiggeres behov» og oppfordret oss til å «se ubehagelig i den skarpe kontrasten mellom fattigdom og rikdom.» Ulikhetene i dag har forverret seg med at tre personer har rikdom lik halvparten av befolkning. King kritiserte «kapitalister» som forsøkte å ta velferd fra nasjoner over hele verden.

Det er en fornærmelse at NATO feirer sin krigsopptrapping i Washington DC. den 4. april

4. april holder NATO møter i Washington DC. Dette er en fornærmelse over minnet om Martin Luther King og hva han sto for. Fredskongressen, som ble holdt i stedet for Trumps kansellerte militære parade, oppfordret folk til å forene seg rundt protester mot NATO under deres møter.

Nei2NATO2019-koalisjonen- No2NATO2019 coalition, som organiserer protester mot NATO, skriver:

«… som en grotesk skjending av Martin Luther Kings livslang hengivenhet til fred, er dette datoen som de militære lederne i NATOs 70-årsjubileum har valgt å feire NATOs 70-årsjubileum ved å holde møte i Washington, DC. Dette er en bevisst fornærmelse mot Martin Luther King og en klar melding om at svartes liv og livene til ikke-europeere- og faktisk det store flertallet – spiller liten rolle.»

«World Beyond War» arrangerer «No to NATO – Yes to Peace Festival», som inkluderer kunstutstilling, mat, musikk og seminarer den 3. april og en mars fra Martin Luther King, Jr. memorial 4. april.

Folk planlegger å organiserer ikke-voldelige protester mot NATOs møter . Det vil også bli «ikke-voldelig direkte handlingstrening» for å forberede seg. (Lær mer om alle hendelsene og hvordan du kan delta – https://popularresistance.org/no-to-nato-spring-actions-in-washington-dc/)

I dag reflekterer vi over ordene til Martin Luther King, Jr. som oppfordret oss til å «hengi oss til den lange og bittere, men vakre, kampen for en ny verden.» Protester mot NATO vil være et skritt mot slutten på det King kalt «den dødelige vestlige arrogansen som har forgiftet den internasjonale atmosfæren i så lang tid.» Det er på tide å gi fred forrang for krig.


Vedlegg:

Fra No to NATO — Yes to Peace FESTIVAL

«Vår melding: Krig er en ledende bidragsyter til de voksende globale flyktning- og klimakrisene, grunnlaget for politiets militarisering, en hovedårsak til nedbygging av sivile friheter, og en katalysator for rasisme og fordommer. Vi ber om avskaffelse av NATO, fremme av fred, omdirigering av ressurser til menneskelige og miljømessige behov og demilitarisering av våre kulturer. I stedet for å feire NATOs 70-årsjubileum feirer vi fred den 4. april til minne om Martin Luther King Jr.s tale mot krig 4. april 1967, samt mordet den 4. april 1968.

Mens Donald Trump en gang buste ut med det åpenbare om at NATO er foreldet, bekjente han senere sin forpliktelse til NATO og begynte å presse NATOs medlemmer til å kjøpe flere våpen. Så, tanken om at NATO på en eller annen måte er anti-Trump er feil og i strid med fakta om Trumps adferd. Vi planlegger en anti-NATO / pro-fredsaksjon der motstand mot militariseringen til NATO er velkommen og nødvendig.

NATO har presset våpenarsenal, fiendtligheter og de massive såkalte krigsspillene helt opp til Russlands grense. NATO har utkjempet aggressive kriger langt fra Nord Atlantiske områder. NATO har inngått såkalt «partnership» med Colombia, og forlater all formodning om at den har til hensikt å være i Nord-Atlanteren. NATO er vant til å frigjøre den amerikanske kongressen fra ansvaret og retten til å overvåke grusomhetene i amerikanske kriger. NATO brukes som dekning for NATOs medlemsland til å bli med i amerikanske kriger med forestillingen om at de derfor på en eller annen måte er mer lovlige eller akseptable.

NATO brukes som innpakning for ulovlig og uvørent dele atomvåpen med angivelig «ikke-atomvåpen» nasjoner. NATO er vant til å tildele nasjonene ansvaret for å gå i krig hvis andre nasjoner går i krig, og derfor å være forberedt på krig. NATOs militarisme truer jordens miljø. NATOs kriger fyrer opp under rasisme og fordommer og ødelegger våre sivile rettigheter mens velstanden svekkes.»

Bilder fra demonstrasjonen i Oslo 27. oktober 2018

Copy cops versjon 2!

Borgarting lagmannsrett har talt. Anken til Mahad Mahamud er forkastet. Statsborgerskapet forblir tilbakekalt og utvisning opprettholdes.

Jeg bruker sterke ord!

Politisk og rasistisk. Dette skjer gjennom de vurderingene og vinklingene som vektlegges og legges til grunn.

Jeg har tidligere skrevet om tingrettens vinklede behandling – les her http://nytt.hemmelig.org/politikk/copy-cops/

«Nye beviser i ankeomgangen i form av framlagte dokumenter og nye vitner har bidratt til å komplisere saken», sier retten nå, men ender likevel på samme konklusjon som tingretten. Det gjenbrukes i stor grad argumenter fra tingrettens dom – uten egne og nye vurderinger.

Bevisvurderingen i slike saker «skal baseres på alminnelig sannsynlighetsovervekt, og slik at bevisbyrden og tvilsrisikoen påligger staten» heter det.

Jeg har tidligere hevdet at retten legger indisiene inn i eget skapte bilde – «djiboutiporteføljen» – og fargelegger. Dette videreføres nå for å opprettholde prestisjen under utlendinge-politikkens paraply.

Jeg vil hevde at lagmannsrettens dom i stor grad bygget på holdninger og føringer med politisk og rasistiske tilsnitt. Dette gjelder: Ved (hvit manns) tolkning av klan-tilhørighet overført til enkeltpersoner; fordommer om at en stakkars afrikaner vanskelig kan lære seg fremmedspråk; manglende forståelse av familie- og vennerelasjoner i afrikanske/somaliske tradisjoner; manglende forståelse av afrikanske/somaliske navn og navnebruk, og ved at norsk forvaltningspraksis legges til grunn for dokumentasjon i et fragmentert Somalia.

Med en sånn fargelegging minimaliseres statens tvilsrisiko. Retten foretar svært få konkrete vurdering om bakgrunn for statens påståtte unøyaktigheter ved Mahads forklaringer i tidlig ungdom.

Bildeeksperter får igjen et avgjørende ord

«Når lagmannsretten har landet på samme konklusjon som tingretten, har det først og fremst sammenheng med at det etter bevisføringen i ankeinstansen anses etablert med stor grad av sikkerhet at djiboutisk borger K er As biologiske bror» heter det.

Men fortsatt har ikke staten vært villig til å ta DNA-prøver – som både Mahad og «broren» har sagt seg villig til. I stedet vektlegges igjen rapport fra Nasjonalt id-senter (NID) som har gjennomført ansikts-sammenlikning med en metode kalt morfologisk analyse. I 2018-rapporten har NID konkludert med «+2», som dommen omtaler som «betyr at det etter all sannsynlighet er samme person på bildene». Formuleringen «etter all sannsynlighet» virker (bevisst?) misvisende ut i fra at skalaen går til 4.

Her kan vel også bemerkes at rettens indisieføringer er basert på vitneforklaring fra seniorrådgiver Frøy Løvåsdal. Hun er kjent for sin heksejakt med følgende uttalelse:

«Overført på hele databasen, kan det bety at så mange som 27.000 personer som har vært eller er i Norge er registrert med flere eller feil identitet.» (nrk.no 23-12-2015).

Politikk gjennom rettsapparatet

Uansett tvil og sannsynlighet så er ikke dette en nøytral prosess. Retten sier selv: «Vurderingen av om adgangen eventuelt skal benyttes, er derimot underlagt forvaltningens frie skjønn og kan bare underkjennes av domstolene ved myndighetsmisbruk..».

Det er altså forvaltningen gjennom utlendings-politiske føringer som bestemmer konsekvensene. Selv om ikke ankesaken direkte adresserte «myndighetsmisbruk», så er det det åpenbart det som ligger i kortene – som retten aktivt godkjenner.

Foto fra min stue påsken 2017

Internasjonale konvensjoner sier at det er forbudt å gjøre en person statsløs. Det oppfattes som brudd på menneskerettigheter.

Hannah Arendt (906-1975):

«En rett kommer foran alle andre rettigheter og det er retten til å ha rettigheter. Når mennesker mister sin status som statsborger mister de også sine rettigheter som menneske.»

Utvisning og forholdsmessighet

En såkalt forholdsmessig vurdering kan hindre at personer utvises. Ved forholdsmessighets-vurderingen kan en rekke forhold få betydning, herunder tilknytningen til Norge versus hjemlandet, botid og slektninger i de to landene, alder ved ankomst, reiser til hjemlandet, språkferdigheter, integrering, utdanning og arbeid. Lang botid er et tungtveiende moment.

Her kommer lagmannsrettens politiske ballast tydelig til uttrykk. De forholdene som er nevnt over vektlegges ikke og vurderes minimalt. Det begrunnes åpent med: «Vurderingen av forholdets alvor må ses i et forvaltningsrettslig perspektiv.»

Det vises til politisk og byråkratisk behov for «regulering og kontroll på utlendingsfeltet». Og retten viser til «allmennpreventive hensyn». Det betyr at en forholdsmessighetsvurdering ikke gjøres i forhold til Mahad, men i forhold til norsk utlendingspolitikk.

Så konkluderer retten ad forholdsmessighet – med sine politiske briller – med indisiene knyttet til opprinnelsesland, og aviser forholdsmesighet som grunnlag for opphold. En tragisk sirkelen sluttes.

OBS: Ny sak er reist

Parallelt med forvaltningssaken er det varslet straffesak mot Mahad for falsk forklaring. En straffesak ble i første omgang henlagt som foreldet. Men etter at Mahad ble avhørt i 2014 i forhold til statsborgerskapet, hvor han viste til sine tidligere uttalelser, så brukes uttalelsene – nå datert 2014 – som grunnlag for å gjenåpne straffesak..

Finnes det et uttrykk for Kafka i n’te potens..

Geir Hem 12-11-18

Se dommen her: https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-78631

Marie Simonsen skrev i en fin kommentar i Dagbladet 26/2 2017 som fortjener å gjentas:

«Rettssaken i seg selv gir som alltid et urovekkende innblikk i hvor komplisert behandlingen er, og hvordan vedtak i så stor grad er basert på anonyme kilder, ubekreftet informasjon og subjektive vurderinger. Arbeidsmengden er i perioder enorm. Asyladvokater har beskrevet utfallet som et lotteri, klienter føler seg som i en Kafka-prosess..

Uavhengig av utfallet er det grunn til å stille spørsmål hvorfor denne saken overhodet er blitt prioritert og har kommet så langt

Norge har i motsetning til flere andre europeiske land ingen foreldelsesfrist når det gjelder tilbakekallelse av statsborgerskap. Det er overraskende, fordi det strider mot rettspleien vi ellers står for. Rettslig er det et problem med hensyn til bevisførsel. Eksperter mener dessuten at Norge opptrer i strid med internasjonale konvensjoner. Det er forbudt å gjøre en person statsløs.

Men ikke minst har denne praksisen åpenbare sosiale og politiske konsekvenser som andre land håndterer bedre. Argumentet for å sette en strek er at borgere ikke skal risikere at myndighetene skal kunne ta fra dem statsborgerskapet og utvise dem, ettersom regjeringer og politiske vinder skifter. De skal være trygge på at de er fullverdige borgere, ikke andreklasses borgere, på vent i det uendelige, og prisgitt myndigheters luner.

Å forfølge statsborgere som har levd lenge og vel i landet, sender ingen andre signaler enn at vi er en kjip og byråkratisk nasjon som må lære seg å være grei igjen.»

HVORDAN SNAKKE MED BARN OM NATO-ØVELSEN

Introduksjon

Helsedirektoratet har gå ut med en såkalt advarsel og oppfordring til de kommunene som er berørte av NATOs militærøvelse Trident Juncture. Helsemyndighetene har sendt ut et brev til kommunene med hva de kaller råd til barn, foreldre, barnehageansatte og lærere. Dette er drøy kost. (Se her: https://www.krisepsykologi.no/nyheter/nato-oevelsen)

Rådene forteller en solskinnshistorie om at soldatene skal øve for å bli venner og hjelpe og beskytte oss. Det er «nettopp disse øvelsene som gjør at vi som bor i NATO-land får hjelp og beskyttelse» heter det. Og videre: «Soldatene jobber for at vi skal være trygge, og denne høsten i Norge lærer de hvordan de kan bli enda bedre til å gjøre denne jobben.» Ikke et ord om at øvelsens innhold er krig – mot Russland.

Om NATOs generalsekretær heter det at «han jobber for å øke sikkerheten i verden og forhindre at land tar i bruk skadelige våpen for å ødelegge og skade menneskene som bor der.» NATOs intervensjoner i utlandet – ref. Libya og Afghanistan – har ikke akkurat økt sikkerheten. Og NATOs atomvåpenstrategi brukes jo nettopp som argument for at Norge ikke skriver under FNs forbud mot atomvåpen.

Helsemyndighetenes og kommunenes henvendelse bør få barneombudet til å reagere.

Her følger et alternativt skriv, som jeg oppfordrer til å spre til barn, foreldre, barnehageansatte og lærere.

HVORDAN SNAKKE MED BARN OM NATO-ØVELSEN

Nå er den store NATO-øvelsen i gang. Den berører mange barn i landet vårt. Mange blir skremt og bekymret over å møte soldater og stridsvogner i gater og på torg.

Stor militærøvelse i Norge

Høsten 2018 skal det gjennomføres en stor militærøvelse i Norge som kalles for «Trident Juncture». Allerede nå har det kommet soldater til Norge fra ulike land i verden, og det vil komme enda flere over de neste ukene og månedene. Soldatene kommer fra land som er medlem i en organisasjon som heter NATO.

NATO er et fellesskap av 29 land som blander seg inn i ting de egentlig ikke har noe med. Dette gjør de for å sikre sin kontroll over folk i fjerne land. Medlemslandene i NATO er rike land som vil passe på pengesekker som i stedet burde vært gitt til de fattige. For å gjøre det så skyter og bomber de og sender soldater. De kaller det å forsvare seg, men egentlig så gjør de det for å passe på store rikdommer som egentlig tilhører andre. Sjefen for NATO kalles generalsekretær, og nå for tiden er det vår tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, som er sjef. Han jobber for å øke spenningen i verden og styrer over mange skadelige våpen som kan ødelegge og skade mennesker mange steder.

Hvorfor er det en øvelse?

For at landene i NATO skal holde på sin makt, trenger soldatene å treffe hverandre, bli kjent og øve på hvordan de kan jobbe sammen for å stoppe alle som protesterer og ønsker en bedre verden. For å stoppe folk som ønsker rettferdighet, trenger NATO å øve på situasjoner som ligner på ekte kriger og katastrofer. De som styrer i Norge er dessverre med på dette og har invitert til denne store øvelsen som skal foregå flere ulike steder i landet utover høsten. For at det skal bli så likt en ordentlig krig som mulig, går soldatene kledd i uniform og kjører militære kjøretøy. De har også våpen.

NATO sier at «siden det skal virke ekte, trenger de å øve seg på steder der folk bor, jobber, kjører bil og går på skole.». Dette viser at det legges planer for krig mot vanlige folk. Det er viktig å si i fra om dette, og at vi må gjøre hva vi kan for at dette ikke skal skje. Og at hvis vi blir mange nok, så kan vi hindre at det blir krig.

Øvelsen er trening, men den er dum og farlig

Du kommer til å se soldater i gatene og i nærheten av der du pleier å være. Dette er slags trening og ikke en ordentlig krig, men det kan likevel virke skremmende. Det dumme med sånne øvelser er at det også ødelegger miljøet og naturen. Det spres gifter og avfall som forurenser, luft, jord og vann. Dyrket mark og skog får skader. Og dyr kan bli skadet når de forstyrres i sitt daglige liv.

Noe av det dummeste med soldatene er likevel at sånne samlinger øker det vi kaller spenningsnivået mellom stormakter i verden. Det fører til at det brukes stadig mer penger på militæret i stedet for å snakke sammen og hjelpe hverandre.

Det er ikke lurt å lære folk til å slåss med hverandre. Da blir alle bare sintere og sintere. I klassen lærer du at vi bør snakke sammen og slutte med mobbing. Det samme bør gjelde mellom land og stater – for at vi alle skal leve i fred og hjelpe hverandre.

Noen barn kan synes at det er veldig spennende og gøy med disse øvelsene, og de vil kanskje oppsøke stedene der soldatene er for å se hva de gjør. Det er viktig å høre på hva de voksne sier når det gjelder hvor man har lov til å gå og ikke, slik at ingen kommer i veien eller havner i farlige situasjoner. Du vil kanskje se dem langs veiene til eller fra skolen din. Det er viktig at du er helt sikker på at soldatene har sett deg dersom du vil hilse på dem, og at du har snakket med vaktene først. Husk også at det kan være skadelig for ørene å komme for nært når soldatene bruker våpen som lager høy lyd. De voksne vet hvor og når øvelsene skal foregå, så du kan spørre dem dersom det er noe du lurer på. Hvis du har sjansen kan du også gjerne si til soldater et du synes det er dumt med sånne øvelser.

Kan oppleves skummelt

Det kan hende at noen barn synes at det er litt skummelt. Soldatene har på uniformer og hjelm, de bærer våpen, og det kan komme høye lyder i form av motorkjøretøy, rop, skudd og drønn. Selv om dette er en øvelse, kan man likevel bli skremt. Det er ikke noe å være flau over, det er helt forståelig å bli litt redd når ting er nytt og ukjent. Det kan voksne bli også.

Hvis du blir redd av det du ser eller hører, vil du sikkert kjenne i kroppen at hjertet slår litt fortere, du blir kanskje svett eller varm, du kan skvette til eller bli anspent i kroppen fordi musklene spenner seg. Noen kan få litt vondt i magen, bli urolig i kroppen eller tenke litt mer på det de har sett. Det er ikke farlig å kjenne sånne ting i kroppen. Det er meningen at kroppen skal reagere når man blir redd, det gjør at man lettere kan komme seg bort fra situasjonen og i trygghet. Din trygghet kan være å gå til en voksen eller til venner du stoler på. Det hjelper å være sammen med andre når man er litt redd.

For noen er det verre

Det kan også være at du tenker litt mer på krig når du vet det er en slik NATO-øvelse der du bor. Du kan ha sett på nyheter, på nettet eller lest i aviser at det finnes krig og terror i verden, og det er naturlig å bli redd for at dette også kan skje i Norge. Og da kan du selvsagt bli redd.

Noen barn kan tenke så masse på dette at det blir vanskelig å konsentrere seg på skolen eller følge med på andre ting. Av og til kan disse tankene komme om kvelden, og gjøre det vanskelig å sove. Da kommer kanskje den ubehagelige følelsen i magen tilbake, hjertet slår fortere og man blir trist og redd. Redd for at noe skal skje med personer du er glad i, med deg selv, eller at du må reise bort fra der du bor fordi det ikke er trygt lenger.

Nettopp derfor er det viktig å å huske på at vi kan gjøre noe med dette hvis vi er mange som sier ifra om at sånne øvelser er dumme. Det er en god ide å snakke med flere. Der kan for eksempel lage tegninger med blomster, dyr og mennesker som er venner, og sende disse til sjefene for NATO og til aviser og TV. Det har vært krig før og det er kriger i mange land også i dag. Da er det lurt at flest mulig snakker sammen og gjør hva de kan for at det skal være fred. Hvis det blir mange nok, så må sjefene høre på.

Om du har flyktet fra et sted i verden der du har opplevd krig, kan en slik øvelse minne deg om dette og du kan fort bli redd igjen. Dere som har en klassekamerat som har opplevd krig kan kanskje tenke på at det er ekstra vanskelig med slike øvelser for han eller henne. De kan komme på alle de vonde tingene de har opplevd før, og bli redd for å miste noen de er glade i. Kanskje de trenger å vite hvor mamma og pappa er, hva de skal og når de kommer tilbake.

Noen barn kan bli litt mer redd for å være alene når de tenker på ting som er skummelt. Barn som har det vanskelig fra før, vil kanskje synes at det er vanskelig å søke trøst eller be om hjelp fra andre. Kanskje du har en venn i klassen som du vet har hatt det vanskelig, og som trenger litt ekstra oppmerksomhet nå? Det kan være fint å få trøst fra en kamerat eller bli invitert med på noe hyggelig, for den som er trist og redd.

Hvis du som barn er redd, kan du fortelle noen du stoler på hvordan du har det. Dette kan være foreldre, lærere eller noen andre voksne. Du kan stille spørsmål til de voksne, og sammen kan dere lete dere fram til informasjon som gir deg svar på det du lurer på. Hvis du blir redd når du skal sove, kan du fortelle dette til foreldrene dine og få hjelp og trøst. De kan minne deg på at hvis vi er mange som sier i fra, så kan det bli slutt på sånne krigsøvelser.

Om du er urolig så kan du også vite at det hjelper å puste rolig og dypt inn gjennom nesen, holde pusten mens du teller rolig til 5 før du puster rolig ut igjen gjennom munnen. Gjentar du dette 3-4 ganger så vil kroppen bli litt roligere.

Det er noe mer enn en øvelse

Mange voksne sier at dette bare en øvelse. Men når du hører nyheter og voksnes samtaler, så vet du at ikke er idyll i verden. Du vet at det finnes sult, fattigdom, kriger og flyktninger. Og mange krigsspill er jo underholdning på internett. Det er helt naturlig å synes at dette er farlig. Det er farlig og dumt å legge til rette for at Norge skal være en krigsplass mellom stormakter. I stedet er det viktig å gjøre hva vi kan for å hindre kriger, og det er dumt å liksom vise hvor sterke vi er og kalle andre for fiender, som gjør at de blir enda sintere. Da er det viktig å tenke på at vi kan gjøre noe med det, og at det må bli mange som sier fra at vi ønsker å være venner og ikke krige.

Råd til foreldre:

 • Gi informasjon om hva NATO-øvelsen faktisk er og at den øker spenningsnivået i verden, hvor den skjer og hvilke land som er involvert. Ta gjerne fram et atlas eller en globus og pek på flaggene eller landene som er medlem i NATO.
 • Fortell at NATO ikke er en fredsallianse, men at det er en del av stormaktspillet for å sikre egen makt og innflytelse i store deler av verden. Fortell at NATO har deltatt i mange urettferdige kriger de siste årene. Og at Norge heller ikke har vært snill, og sluppet mange bomber i andre land.
 • Selv om barnet ikke spør, vil barn i områder der NATO-øvelsen foregår, se soldater og kjøretøy de vanligvis ikke ser. De kan derfor ha mange spørsmål, selv om de ikke har utviklet et språk til å stille relevante spørsmål. Fortell likevel hva dette går ut på slik at barnet får noe konkret å forholde seg til. Det er bedre at de får informasjon fra en ansvarlig voksen som de stoler på, enn at de hører snakk fra tilfeldige andre eller overlates til sin egen fantasi.
 • Noen barn vil være nysgjerrige og kanskje oppsøke områder der øvelsen skjer. Snakk med barnet om sikkerhet, og bli eventuelt med på en utflukt for å se og prate om hva som skjer.
 • Gjenta til barnet at de må spørre hvis det er noe de lurer på, og hjelp dem å sette ord på opplevelser og eventuelle reaksjoner. Kanskje du selv også har hørt uvanlige lyder og støy? Det er godt for barnet at den voksne formidler egne tanker og følelser, som at det var rart å se kjøretøyet i gatene eller at du skvatt av syn/lyd.
 • Vær oppmerksom på at noen barn kan bli mer klengete dersom de blir engstelige. Kanskje de vil ha mer nærhet og trøst, sitte på fanget eller få en ekstra klem ved leggetid. Vær raus og tålmodig med barnet. Barn kan også reagere med å få et økt behov for kontroll og informasjon om hvor foreldrene er, når de kommer tilbake og hva som skal skje. De kan for eksempel lure på om det er trygt for foreldrene å dra på jobben eller ut på en handletur nå når det er så mange soldater ute. Forbered barna, forklar hva som skal skje og hjelp barna å komme opp med positive utsagn som kan gi dem styrke og ro. For eksempel at det er mange i Norge og andre steder som gjør mye for at det skal bli en bedre verden, og at vi må stå sammen å vise solidaritet.
 • Hvis barnet har mareritt eller sover dårlig, kan du trøste barnet og gjenta forsikringer om at det er mange som passer på dem. Det går an å bruke tid sammen med barnet på dagtid for å mestre slike mareritt, for eksempel øve på en variant av marerittet der barnet selv har superkrefter, har spesielle hjelpere som beskytter dem.
 • Hvis barnet blir veldig opptatt av krig og terror, kan det settes av en fast «grubletid» der dere sammen tegner, skriver eller prater om det de bekymrer seg for. Dette kan foregå i 10 minutter tidlig på dagen, og så kan dere legge tegningen/notatet i en skuff, og avtale at alle tanker om dette kan vente med å bli tenkt videre på, til neste dag når det skal være grubletid. Om tankene kommer utenom denne «grubletiden» kan de hver gang tanken kommer si til seg selv «Det skal jeg tenke på eller snakke med mamma/pappa om i grubletiden. Gjør de dette hver gang, så skjer det til slutt automatisk. Slik får barnet en måte å dempe bekymringene sine på når disse tankene dukker opp.
 • Barna kan også se for seg at de blåser opp en ballong som de fyller bekymringene med, eller kanskje de faktisk skal gjøre dette helt konkret også? Barn er visuelle og konkrete, og det kan hjelpe dem å gjøre noen faktiske grep for å samle de vanskelige tankene og legge dem bort.
 • Det er viktig at den voksne tillater og tåler samtaler om disse temaene. Barn kan ha behov for å stille de samme spørsmålene mange ganger, og det kan dukke opp nye. Det er viktig å vise at det er helt i orden at de spør, og at de alltid kan komme til den voksne med det de lurer på. Balanser informasjon med forsikringer om at det er mange som passer på dem.
 • De litt eldre barna kan få mange tanker fordi de vet at det ikke er fred i andre land, og de kan bli triste av å tenke på at mange barn lever i nød og lidelse. Vær åpen for å snakke om dette med dem, og støtt dem i at det er trist at det er slik. Fortell samtidig at vi kan gjøre noe med det – i stedet for å ha slike militærøvelser. Noen barn ønsker å gjøre noe helt konkret for at andre skal få det bedre, og det kan være alt fra å tegne en tegning, gi bort en leke til en organisasjon som jobber for barn i verden, eller ta del i en innsamlingsaksjon eller andre arrangement.
 • De voksnes reaksjoner og atferd er med på å påvirke hvordan barn reagerer og håndterer det som skjer rundt dem. Barn kan bli urolig hvis de eksponeres for skremmende nyheter og innslag i media. Pass på at barnet innlemmes i samtaler om tematikken på en måte som er tilpasset dem. Ikke snakk på engelsk eller i koder. Barnet kan oppfatte at det er noe spesielt som de ikke får vite, og det kan sette i gang fantasier som kan være verre enn det som er realiteten. De merker også at det er tema de ikke kan snakke med de voksne om, noe som er uheldig ettersom det er nettopp den voksne som kan klare å gi dem alderstilpasset informasjon og viktige forsikringer.
 • Barnet kan trenge hjelp til å tenke på andre ting og oppleve noe annet, og da er det fint om du som voksen tar barnet med på aktiviteter som gir glede og annet fokus. Det kan være alt fra spill og baking inne, til lek ute og utflukter sammen med andre. Barnet må få pauser fra å tenke på skremmende tema.
 • Noen barn vil kunne bli opptatt av terror og krig som skjer i verden. Snakk åpent og ærlig om dette, og si at det er mye som vi kan gjøre med dette i stedet for å ha sånne øvelser.
 • Dersom du som forelder har opplevd krig, flukt eller andre alvorlige hendelser, kan du selv bli trigget og reagere på at det foregår en NATO-øvelse. Barn bør skjermes for urasjonell frykt, men følelser og spontane reaksjoner blir raskt plukket opp. Det er lurt å være åpen om farene ved å delta i et sånt krigs- og rustningsspill. Vær åpent og unngå utenomsnakk som barn gjennomskuer. Legg vekt på at det er viktig å skjønne hva som skjer og at vi kan gjøre noe med det.
 • Skulle du selv reagere med sterk frykt eller bli opprørt, er det viktig å forklare hvorfor til barnet. Dersom du synes det er vanskelig å snakke med barnet om dette uten å reagere sterkt selv, kan du be en annen voksen være med i samtalen, slik at både du og barnet får støtte og gode forklaringer. Husk at mange barn ikke vil reagere med frykt eller uro, men heller være nysgjerrige og vitebegjærlige.

Råd til lærere:

 • Som skole har dere erfaring fra å informere barn om forhold i samfunnet. Om militærøvelsen foregår nært din skole, eller dine elever vil merke den i hverdagen, er det naturlig at dette tas opp i klasserommet. Dere lærere kan diskutere hvordan dere vil forholde dere til dette og kanskje finne en felles måte å ta dette opp med elevene, tilpasset deres aldersnivå. Det er viktig å gå dypere i forståelsen og ikke gjenta militærets propaganda.
 • Vi vil anbefale dere å ta det opp på skolen og ikke forbigå tema. Barns behov for å forstå det som skjer rundt dem er ofte større enn voksne forstår. Åpen, direkte informasjon bidrar til å redusere fantasier.

Den informasjon som er beskrevet over kan lett omformes til en samtale som skjer i klasserommet. Slik informasjon gjør også at alle barna i klassen gis tilgang til samme informasjon.

Skrevet av bekymret far, farfar og fredsaktivist

Geir Hem – september 2018

Ringenes herre

Mens Norge de siste årene har deltatt i flere kriger og sender soldater til utlandet enn aldri før. Mens Norge holder kjeft om NATO-allierte Tyrkias folkerettsstridige bombing og angrip mot kurdere. Mens Norge vedtar å slutte seg til EUs kraftregimet med flertallet i folket og fagbevegelsen mot seg. Mens Norge har en asyl- og innvandringspolitikk som får internasjonal kritikk. Mens Norge fører en arbeidsinnvandringspolitikk som fremmer sosial dumping i stor skala. Mens norsk våpeneksport til mange undertrykkende regimer når nye høyder.

Da står Vidar Helgesens fram som ringenes herre med en kronikk i Morgenbladet 26. mars med tittelen «Slå ring om Norge». Pussig nok har kronikken blitt delt vel ukritisk på facebook.

Helgesens var leder for Høyres kampanje for EU-medlemskap og fra oktober 2013 til desember 2015 var han statsråd og stabssjef ved statsministerens kontor med ansvar for EØS-saker og Norges forhold til EU. Han har sin tydelige agenda. På internasjonale reiser hvor han har fremmet interesse for norske investeringer og har vært rådgiver for flere regjeringer, framhever han hvordan han treffer folk med et positivt syn på Norge.

Men han har ikke snakket med «oktoberbarna» under broene i Paris. Han har ikke snakket med kurdere på flukt. Han har ikke snakket med landarbeidere og internflyktninger i Libya – etter Norges rekordmange bombetokter i landet. Han har ikke snakket med barn og ungdom på Gaza.

Hans «poeng» er Norges evne til «politisk konsensus». Samtidig som høyrepopulismen nettopp har vokst i Europa bl.a. som resultat av en bevisst økonomisk og sosial politikk under paraplyen til Helgesens «politiske konsensus».

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at andelen barn i fattige familier i Norge nå har økt dramatisk til 10,3 % fra 3,3 % i 2001. Erna Solberg, Sylvia Listhaug, og Jonas Gahr Støre går ikke i rette med de økonomiske elitene og grunnleggende økonomiske forskjeller.

Mens sosialdemokratiet tidligere representerte industrireising og nasjonal samfunnsbygging inngår de i dag, i et tett samrøre med høyre, i et markedsliberalistisk og globaliseringsrettet prosjekt. Når sosialdemokratiets rolle som store konsensusmakere utfordres, har svaret vært økonomisk effektivitet, sentralisering og garanti for EU-tilpasning og sikring av markedskreftenes frihet. Sosialdemokratiet på toppen har nesten avviklet seg selv som samfunnskritisk prosjekt.

I etterkrigstiden var det mer rom for å forene sosial utjevning og demokrati med kapitalistisk vekst. I dag står økonomisk vekst og kapitalens internasjonale i tydeligere motsetning til sosial utjevning, miljø og lokaldemokrati. Partier som bygger sin plattform på store politiske liberale konsensuser blir utfordret med rette. Å gå til høyre for å håndtere globaliseringens negative konsekvenser, løser ikke noe, men gjør situasjonen enda verre og farligere – og gir gjødsel til høyrepopulisme.

Oppgjøret med Listhaug framstilles ofte som et spørsmål om retorikk. Hareide, Grande og Solberg snakket etter Listhaugs fall om at, nå er det «på tide å snakke om politikk». De vrir seg unna at det i høyeste grad er politikk det har dreid seg om. Vidar Helgesens kronikk i Morgenbladet føyer seg inn i rekken med politisk sidespor, samtidig som han benytter sjansen til å fremme Høyres allianse med AP – som forhåpentligvis en gang vil ende på historiens skraphaug.

Geir Hem, 3-4-18

Flyktningejul

Inspirert av Rudolf Nilsens «Arbeidsløs jul»

Du som er dømt til å leve
på flukt i fra krig og nød
feirer i dag ingen solfest
på jakt etter daglig brød

Du får ikke ly fra regnet
og bærer på tunge minner,
mens du blir holdt nede
av maktas isende vinder

Du får atten hundre kroner
å feire ditt komme med
med løfte om retur
til farlig og usikkert sted

For dem kan du kjøpe en matbit
og kanskje slukke litt tørst.
På en lang og utrygg reise
gir det likevel lite trøst

Du bærer på minner av
barnet som døde av sult.
Selv møter du stengte grenser
og lever et liv i flukt

Det er visst ingen skrøne
at humanismens tid er forbi
Det kalles «rettferdig» at
du ikke for lov til å bli

Du i de mørke gater
etter en slitsom tur,
til jul får du kanskje en hilsen
I morgen: Retur! Retur!

 

Geir Hem, 30/11-2017

Om Tøyenske tilstander

Mange som følger seg utenfor områdesatsinger tilhører neppe en velgergruppe politikerne frykter eller prioriterer. Husk at mange sliter med å løfte seg selv, og ikke har krefter til å engasjere seg i å «løfte Tøyen». Flere tanker dukker opp etter å ha sett brennpunktprogrammet (Norske tilstander 14/11 NRK) og fulgt debatten etterpå.

Mange positive virkningene av områdesatsingen fortjener å bli trukket fram, og ikke brukt som skyteskive som Brennpunkt i en viss grad gjorde. Og det er virkelig mange bra tiltak under områdeløft-paraplyen.

Men likevel, at motsetninger kommer fram, bør ikke føre til skyttergravskrig og splitte. Mange av ildsjelene i Tøyenkampanjen pekte selv på farer ved gentrifisering og at noen kunne falle utenfor. Det har nettopp vært en styrke ved det som har skjedd på Tøyen, at lokalbefolkningen har vært dette bevisst – fra dag en – og har hatt et vidt sosialt perspektiv. Men det i seg selv utelukker ikke at det er viktig å peke på ulike effekter.

Og motsetningene er ikke nye. Noen ildsjeler ble tidlig passivisert. I mai 2015 trakk leder av Tøyen vel seg – etter 18 års lokalengasjement.

«Hvis jeg skal bruke tid på noe, vil jeg gjøre det ordentlig og oppnå resultater. Når stort sett det eneste som jeg oppnår er å bli frustrert og negativ , er det til det beste for alle at jeg trekker meg helt ut av alt som har med lokalmiljøet å gjøre».

I begrunnelsen ble det vist til at: Store deler av kommunens bidrag til områdeløftet anvendes inn mot et lite mindretall av Tøyens befolkning; Det burde blitt satset mer på en ungdomsklubb i et frittstående miljø.

Brennpunkt pekte spesielt på problemer med fattigdom, vold, kriminalitet og rus i en del miljøer. Programmet satte fingeren på en tilsynelatende motsetning mellom nabolagstiltak og aktiviteter for noen og andre som ikke er med. Det er bra å få fram at såkalte områdeløft kan ha flere effekter og ikke treffer alle. Det er bra å få fram at fattigdom og utenforskap har flere årsaker – såkalte strukturelle problemer knyttet til boforhold og lav inntekt. Nabolagstiltak kan ha gode effekter, men løser ikke en del grunnleggende problemer. Det er rett som bydelsutvalgsleder Line Oma sier «Dette er som å spørre hvorfor ikke et brød kan mette en hel skole». (Dagsavisen Nye meninger 16/11).

Løfte med to hender

Utrykket «å løfte» kan gi negative assosiasjoner. Hvem ønsker og trenger å bli «løftet». Her ligger i seg selv en mulighet for stigmatisering. Og man kan lett settes ned eller falle etter et løft. Men uansett, skal du løfte noen, så er det lurt å bruke to hender. Husk at bevilgningene til områdesatsingen første året omtrent var det samme som den økonomiske rammen til bydelen ble kuttet med. Ta med den ene hånda og gi med den andre er ikke å løfte med to hender.

Det er sagt og sies mye bra om tiltak som er satt i verk. Men samtidig må ikke forsvar for disse tiltakene dekke over nødvendigheten av å gjøre noe annet – noe mer. Brennpunkt var ensidig. Men det pekte på viktig områder som det er lurt å gjøre noe med. Og det ligger vel en del i karakteren til et «brennpunkt» at strålen er konsentrert.

«Befolkningen er i stor grad polarisert når det gjelder levekår og sosioøkonomiske forhold, og forskjellene mellom gruppene øker»

Fra Tøyen stedsanalysen 2015

Utklipp fra Brennpunkt NRK 14/11-2017

Stigmatisering og kontraster

Områdeløft kan faktisk føre til mer synliggjøre av forskjeller og kontraster. Utenforskap og økende fattigdom kan bokstavelig talt visualiseres med dopselgere utenfor fine veggmalerier. (Jeg er for veggmalerier.) Oppussing kan oppfattes som sminkeeffekter og møte oppgitthet, og forsterke en taperrolle hos de som føler at de faller utenfor. Dette er ikke noe nytt. Erfaringer fra andre steder viser at forskjeller i lokalmiljøer kan øke og bli mer synlige.

Stedsanalysen om Tøyen fra 2015 pekte også på forhold rundt stigmatisering.

«Det kan være vanskelig å snakke om behovet for at området løftes uten til stadighet å trekke oppmerksomheten mot Tøyens utfordringer som lokalsamfunn.»

 

«Noen har vært kritiske til fremstillingen av Tøyen. De mener at dokumentarfilmen setter Tøyen i et dårlig lys, men det må man gjøre iblant for at det skal bli lysere.»

Dette sier Fariss som uttaler seg mye i Brennpunkt (ungdomsarbeider og ungdomsleder i Sterling, 19/11 Aftenposten)

Områdeløft bør ikke blir en skyteskive, men heller ikke en sovepute.

Kritikk kan lett trigge forsvarmekanismer, men kan også brukes til å fremme mer grunnleggende kamp mot ulikheter og forskjeller. Brennpunktprogrammet kunne i større grad synliggjort positive tiltak fra områdesatsingen. Men å hekte seg opp i at dette er negativ karikatur, overser viktigheten i å få fram følelser fra de som faller utenfor. Faktisk så mener jeg at stemmene til de som slapp fram i Brennpunkt, er underrepresentert i alt for mange sammenhenger.

Mange av de positive effektene av områdesatsinger er lokalt engasjement, møteplasser, gratis lavterskel aktivitetstiltak, nedenfra initiativ og muligheter for mer lokaldemokrati. Dette er vinklinger som i seg selv er fornuftige, ikke bare på kort sikt, men strategisk langsiktig.

Da er det desto viktigere med allianser på tvers av ressurser og privilegier. Husk at mange sliter med å løfte seg selv, og ikke har krefter til å engasjere seg i å løfte Tøyen.

Motsetninger bør tas på alvor – nettopp for å bygge gode allianser

Helhet

I en viss grad så er det en lokal lojalitet til grunn for engasjement på Tøyen. Det er en mulighet for at en sånn lojalitet kan bli oppfattet som fragmentert og forbeholdt visse grupper. Dette kan komme i motsetning til behov for generell tjenesteutvikling (bydelsadministrative oppgaver) og i kontrast til folk som ikke er med. Her ligger ingen kritikk, men en synliggjøring av ulike mekanismer. En side ved denne motsetningen er løpende diskusjon om reell medinnflytelse nedenfra kontra behov for programstyring gjennom Bydelsutvalg/kommune og byråkrati i rapportering og informasjon. Fra bydelsadministrasjonen er det også i seg selv et behov for gjennomsiktighet (transparens) i oppfølging av offentlige bevilgete midler.

Langsiktighet og drift

Offentlige tilbud og ansvar er kanskje spesielt viktig i et område som Tøyen, nettopp for å veie opp for gjennomtrekk (mobilitet) og at det er lite homogen beboermasse. Regelmessig tjenesteoppfølging og administrasjon er opptatt av langsiktighet – noe som kan bli borte i spontanitet og kortsiktige tiltak. Og mange tiltak krever «vedlikehold og drift» hvis de skal være varige. Det betyr ressurser ut over kortsiktige aktivitetsmidler for å sikre stabilitet og garantier for framtiden. Dette gjelder f. eks. ved etablering av ungdomsklubber som raskest mulig bør inn som faste poster i bydelens driftsbudsjett.

Koordinering, styring og ansvarsoppfølging

Bydelen har mange tiltak og oppgaver knyttet til fritidstilbud, omsorg, opplæring og arbeidskvalifisering. Samtidig har det delvis gjennom områdesatsing og ellers blitt etablert mange private og ideelle initiativer – med mange gode formål. En for stor fragmentering og frittstående organisering kan svekke koordinering og gi en del overlapping. I et helhetlig perspektiv kunne ressurser blitt fordelt på en annen måte. Jeg hørte at det nå er ca. 39 ulike initiativ knyttet til støtte til kvalifisering, leksehjelp og opplæring. For mange kokker kan undergrave en helhetlig oppfølging med transparens og fornuftig ressursbruk.

Bydelsadministrasjonens gav en vurdering rundt koordinering (Bydelsutvalget 16/11):

«Bydelen (offentlige og private aktører) har en rekke tiltak som retter seg mot å gi ungdom og unge voksne støtte, råd og veiledning til å definere eget interessefelt og finne veien til målet om varig arbeid gjennom utdanning, gründerskap eller arbeidssøking). Det er en utfordring at tiltakene ofte ikke er samordnet men eksisterer side ved side og at det er opp til den enkelte ungdommen å lete seg frem i jungelen. Frivilligheten og private aktørers natur er jo at den i stor grad er basert på egne premisser og at den som aktør i nærmiljøet er uforutsigbar med tanke på kontinuitet. Erfaring fra
områdeløftet viser behov for stor grad av koordinering for å bidra til å binde tiltak sammen på tvers av de ulike aktørene.»

«Frivillighet» kan ha to sider

Områdesatsinger skjer ikke i vakum. Det foregår interessekamper og det er ideologiske uenigheter om måter å organisere samfunnet på. Ulike syn gjenspeiles i ulike former for pup-up aktiviteter og organisasjonsformer. Samfunnet er på mange vis bygd opp gjennom frivillige aktiviteter og engasjementer som har spredd seg fra lokale initiativer til brede samfunnsmessige kamper og opprør – arbeiderbevegelser, kvinnebevegelser mm. Men ulike initiativer kan utvikles i ulike retninger.

Frivillighet er bra! Det fremmer plattformer for kollektive handlinger, demokrati nedenfra og medvirkning med økende ansvarsbevissthet. Men det må ikke dekke over storkollektivets (samfunnets) ansvar og nødvendig offentlig tjenesteutvikling. Områdesatsinger kan ikke i seg selv automatisk løse problemer hvor storsamfunnet svikter. Det er viktig å se ulike dimensjoner her.

Utgangspunkt for engasjement og frivillighet er ulikt. Startpunkter er forskjellig. Ressurser, privilegier og tid bestemmer hvor mange krefter en har. Utenforstemmer er ikke alltid de mest hørte «nedenfra» stemmene. Og de som roper høyest er ikke alltid de som trenger mest. En åpen tilbudsprosess rundt aktivitetsmidler kan derfor resultere i skjevfordelinger og at relativt ressurssterke og priviligerte får mest – selv under en paraply med gode tiltak.

Flytting av oppgaver fra det offentlige kan bety mer privatisering

Noen har fokus på individuelle løsninger kontra fellesskapsløsninger. Privatisering av tidligere fellesskapsløsninger er en økende trend. Et forhold er at samfunnsmessige oppgaver overtaes i større grad av private kommersielle eller ikke kommersielle/ideelle aktører. Dette kan skje enten fordi samfunnet kutter i offentlige budsjetter, fordi ildsjeler finner en nisje eller fordi ulike organisasjoner og institusjoner ønsker å drive omsorg og veldedighet i egen regi. Profittfrie velferdstjenester er blitt et slagord i valgkamper. Det er en plattform som områdesatsingen i Gamle Oslo stort sett har lagt seg på. Det ønskes samarbeid med frivillighet på et ikke-kommersielt grunnlag. Likevel så er det et motsetningsforhold ved at flere oppgaver legges ved siden av forvaltningens generelle driftsoppgaver og ansvar – ref. punkter over. Og ofte er uansett såkalte underleverandører kommersielt drevet.

Det pågår diskusjoner og prosjekter med ulike former for betaling av frivillighet. En modell som har vært luftet er såkalt «time credit» (frivillighetssedler) som belønningssystem og byttemiddel. Det virker som en motiverende modell med bytte av «opplevelser». Men frivillighet er i hovedsak basert på interesser og engasjement. Det ligger i ordet «frivillig». Det kan ikke erstatte arbeids- og ansettelsesforhold med fast lønn med regulerte tariffer og arbeidsavtaler.

Det har nettopp vært en stor politisk streik mot private bemanningsselskaper. Tidligere skjedde arbeidsformidling i offentlig regi (arbeidskontorer). Nå er det en utvikling hvor NAV i større grad inngår samarbeid med private bemanningsbyråer. Dette skjer sammen med generelle kutt i offentlige ytelser og tjenestetilbud. Og offentlig sektor innvandres generelt av private konsulenter, parallelt med utskilling av tjenester med privatiseringer og anbud. Det skjer også et stadig voksende samarbeid mellom NAV-kontorer og såkalte sosiale entreprenører.

Under områdesatsingen er det gitt økonomisk støtte til flere tiltak med merkelapper om kvalifisering og tilrettelegging for jobb. Og det gis opplæring i bruk av redskaper og verktøy, og det knyttes forbindelser så ungdommer kan få engasjementer og noen «lommepenger». Dette står i kontrast til at staten tidligere finansierte en ordning gjennom NAV hvor ungdom opp til 19 år fikk konkrete praksisplasser i bedrifter med lønn (minimum 300 kr. pr dag). Da fikk de en konkret yrkespraksis relatert til arbeidslivet som de kunne vise på CV’en på en helt annen måte en «tiltaksplasser».

Mange mer eller mindre organiserte aktiviteter vokser opp i denne sektoren med samfunnsrelaterte tjenester. Og mye infrastruktur legges opp for å «facilitere» sånne virksomheter. Områdesatsinger og stedsutvikling er påvirket av slike generelle samfunnstendenser. Det pågår en politisk diskusjon om nytte og plattform for såkalt «OPS» – offentlig privat samarbeid – ved utvikling og investeringer av offentlig infrastruktur. En tilsvarende debatt bør føres når det gjelder samarbeid knyttet til sosiale tjenester og såkalt sosialt entreprenørskap.

Det skjer en bevist flytting av ansvar og oppgaver fra offentlig sektor

Fordi utfordringene ikke passer inn i måten vi er organisert eller fordi problemene løses bedre med en annen type kompetanse eller organisasjonsmodell enn den stat og kommune har, så trenger vi sosiale entreprenører sier Paul Chaffey. «Det er virksomheter som har en sosial og samfunnsmessig målsetting, men de bruker ofte forretningsmessige logikk og metoder for å levere resultatene de skal». (Paul Chaffey blogg 1/3-2017)

«Vi trenger innovasjonskraften som de sosiale entreprenørene representerer. Nye ideer der entreprenører kan fylle tomrom i velferdssamfunnet vårt.» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Veier til samarbeid)

Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk såkalte nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Sosiale entreprenører påstås å gi fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger. Og regjeringen har i den politiske plattformen sagt at den vil bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet. Regjeringen ønsker et mangfold av leverandører og fagmiljøer. Og de har etablert tilskuddsordninger.

Jeg støtter innholdet i mange enkelttiltak og initiativer som åpenbart er siktet inn på oppgaver som det er behov for. Det er likevel god grunn til å spørre om styringen her ikke egentlig er et ønske om å øke rammen for privat profittuttak og utvide markeder – under dekke av effektivisering og modernisering. For hva er egentlig realiteten av det nye – bortsett fra at ansvaret og oppgavene flyttes.

Illustrasjon fra Arbeids- og sosialdepartementet 4/4-2017

Mer om gründere, innovasjon, inkubatorer og unlimitere, sosiale entreprenører og start-up villager

Her er mange fine ord. Det overrasker vel ikke at de som føler seg utenfor områdesatsingene blir fremmedgjort og tilsidesatt ved møte av sånne begreper. Jeg er vokst opp i en tid hvor nyutvikling, oppfinnsomhet, forskning, nyvinninger, kreativitet, engasjement, forbedringer og endringer var ord som ble brukt om mye av det samme.

Innovasjon og entreprenørskap inneholder mange ordinære tiltak, men når de nå mer og mer brukes i tilknytning til tidligere offentlige oppgaver, så får de påklistret nye fancy etternavnnavn. Hør på «fin» formuleringer som: «Unlimited skal åpne dører for sosiale iverksettere». Hva er forresten en «sosial iverksetter»?

Ved åpningen av TSV (Tøyen StartUP Village) sa byrådsleder Raymond Johansen at det var interessant med en arena som ikke fokuserte på politiske kampanjer og engasjementer, men på næringsvirksomhet. Egentlig ganske rene ord for penga.

Sosial liberalistisk frammarsj

Utvikling av samarbeid mellom offentlig sektor og private sosiale entreprenører kan ses på som et uttrykk for en sosial liberal tankegang. Det er ikke overraskende at disse konseptene blir spesielt omfavnet av partiet Venstre.

Det framheves innføringen av såkalte smarte modeller og løsninger. Den kollektive organiseringen viker for sosialliberalister som retter oppmerksomhet på enkelt individer. Stat og kommune skal tilrettelegge – være inkubatorer og pushe StartUP Villages (oppstartsteder).

Det er vel ganske åpenbart at enterprise-vinkling best treffer ressurssterke/priviligerte som har rom for denne type satsinger, og ikke ungdommer som idretts- og fritids-klubben «Sterling» favner.

Det er et grunnlag for utenforskap

Selv om det er relativt få familier med barn i bydelen, så er det mange barnerike familier som bor i små leiligheter. Og en tredjedel av beboere i Gamle Oslo flytter hvert år. Det betyr også at skoleklasser ikke er stabile. Man vokser ikke opp på ett (1) sted i Gamle Oslo. Mange har ikke et «hjem» på Tøyen. Man har opphold der – en periode. Ungdom ferdes gatelangs, unge voksne menn fra minoritetsmiljøer har sine møteplasser, og kvinner har sine. Trangboddhet er utbredt og derfor samles folk unge og voksne selvsagt utenfor «hjemmet». Terskelen til unlimiter- og inkubator-arenaer kan være høy, men også terskelen til K1 (bydelens nye aktivitetshus i Kolstadgata 1) kan være høy for noen. Det er i seg selv en motsetning mellom alle låste dører i K1 og behov for åpne, selvstyrte ungdomsarenaer.

Veien til jobb er brolagt med elendig levekår

98 200 lever i varig lavinntekts-familier i Norge i følge ferske statistikker fra NAV. Mange lever av offentlige støtteordninger primært. Noen har også litt lønnsarbeid med lav inntekt. Statlige ytelser og sosialhjelp skal sikre livsgrunnlag. Men ytelsene er så små at familier kommer under fattigdomsgrensa. Noen kaller det et paradoks at statlige ytelser holder folk under fattigdom.

Begrunnelsen er at man skal ut i jobb. Men når veien til jobb er brolagt med elendige levekår, så øker avstanden til arbeid. Dette er et misforhold som statlige myndigheter og sentrale politikere (på tvers av H-AP-aksen) ikke gjør noe med. Det er nasjonal konsensus politikk som bør endres.

I all hovedsak kompenserende tiltak

Områdesatsinger kan ikke løse problemer hvor storsamfunnet svikter. Områdesatsinger kan bedre livskvaliteter og hverdagen til folk på noen områder. Og det kan spore til lokalt samhold og engasjementer som kan gi langsiktige effekter. Med gode tilbud kan barn og ungdom få en bedre livskvalitet enn de statistisk målte levekårene. Men den generelle livssituasjonen og levekårene endres ikke. Hjemme er den daglige situasjonen fortsatt krevende. Områdesatsinger gir i all hovedsak bare rom for såkalte kompenserende tiltak og tar ofte i seg selv ikke tak i kjernen til fattigdom – inntekter og boligsituasjon. Arbeidet med å skape anstendige boliger og boforhold er et område som virkelig trenger et løft.

«Tøyen Boligbyggelag» er et medlemsbasert sosialt boligbyggelag under etablering som skal utvikle beboerstyrte, ikke-kommersielle boliger. Dette er et veldig bra initiativ som samarbeidet godt med områdesatsingen. Men det trengs også større og mer omfattende tiltak.

Noen nærmiljøtiltak kan ha en positiv langsiktig nabolagseffekt. Trivsel påvirker barns sjanser videre i livet. Stedet du bor påvirker deg. Skoler, lekeområder, uteområder og hvem du leker med. Det har en betydning i tillegg til de sosiale og familiere forholdene. Barn og unge tilbringer mest tid i nabolaget. Forskning viser at nærmiljøtiltak kan gi positiv effekt for utdanning, helse, og sosial deltakelse på sikt som kan ha betydning for senere muligheter til å komme i arbeid. Men sånne effekter er veldig avhengig av stabilitet i tiltakene og at de bygges inn i løpende økonomiske rammer.

Forholdet mellom en områdesatings kompenserende begrensninger og og mål om å bedre langsiktige levekår var oppe som en problemstilling allerede ved etableringen av områdeløftet på Tøyen. «En konfliktlinje går på hvorvidt områdeløftet er en levekårssatsing eller et løft for nærmiljøet» (Hva Nå Tøyen? Stedsanalysen fra 2015).

Så – ja det spørs hvem du spør.

Det må lages en konkret og langsiktig plan som sikrer etablering og drift av flere ungdomsklubber og ungdomshus. Områdesatsinger må fortsette, men kritisk gjennomgå prioriteringer og oppsettet for styring og medvirkning. I tillegg må det parres med tiltak:

 • Rettet mot kommersiell og markedsmessig styring – sosial og ikke markedsstyrt bolig sektor
 • Tiltak mot privatisering/kommersialisering – for offentlig styring
 • Konkrete tiltak mot fattigdom som: Økt sosialhjelp og trygdeytelser; Gratis SFO/AKS og barnehager; Kutte/fjerne egenandeler på helse/omsorg og transporttjenester
 • Vesentlig økning i kommune- og bydelsbudsjetter
 • Skattelegging av de rike – kamp mot forskjells-Norge

Geir Hem – november 2017

Jernbanen – problemet er Oslo S ikke Brynsbakken!

Jernbanetraseene gjennom Oslo er foreldet og skaper problemer både for trafikkavvikling, miljø og byutvikling i sentrum, og problemer for reiende og godstransport. Men problemene løses ikke ved å fortsatt strupe for mange spor og transport gjennom sentrum. Nasjonal transportplan og Jernbanedirektoratet/Bane NORs løsninger forskyver problemet. Det er sentumsløsningen som er proppen – ikke Brynsbakken. Den flikkingen som nå gjøres løser ikke langsiktige problemer.

Jernbane gjennom sentrum skaper «støy». Nå sist gjennom planer om arbeider i den såkalte «Brynsbakken» for å justere den såkalte ’sporpakken’ inn mot Oslo Sentralstasjon. Verneverdige hus må rives/flyttes. Det argumenteres med at arbeidet er påkrevd både for å løse midlertidige problemer med trafikkavvikling og i forhold til ny sentrumtunnel. Det er god grunn til å stille spørsmål om dette ikke bare er en forskyvning av problemene, og at sentrums-problemene ikke løses ved å øke spor og kapasitet gjennom sentrum, men ved å lage alternativer.

Etterlyser visjonære løsninger

Beboer Carl Torvund mener prosjektet er for lite fremtidsrettet (VårtOslo 28. september 2017)

«Dette er et visjonsløst prosjekt. Her må det tenkes helt nytt, for jernbanesporet som går inn til Oslo S gjennom vårt område og Gamlebyen, er jo sprengt. Det er ikke plass på noen sider av sporet uten at det går utover beboerområdet. Og da tror jeg at vi om 20 år sitter i saksa fremdeles.»

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har engasjert seg i jernbaneløsninger fra 2006 og gjentatte ganger fram til i dag. Det er stadig vist til at så mange spor og sporstopper i sentrum er forhistorisk i forhold til moderne transportavvikling og byutvikling. Dagens spormangfold er et resultat av tidligere egne Øst- og Vest-banestasjoner. Men økende trafikk i tillegg til sendrektig oppgradering av infrastruktur så forsterkes problemene.

Bydelen har uttalt seg om saken utallige ganger. Blant et utvalg kan det vises til saker om: Områdeprogram Oslo S; Nytt dobbelspor Oslo – Ski og reguleringsplaner; Regionale transportplaner Oslo/Akershus og behandling av Kommuneplan Oslo. (se note *1)

Ved alle disse behandlingene har bydelen pekt på nødvendigheten av en alternativ løsning med dyptunnel og jernbanering! Bydelsutvalgets enstemmige vedtak 16/6-2011 Regional planstrategi og regionalt planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus er et eksempel:

«BU har tidligere krevet at det må utredes en Dyptunnelring for jernbanen gjennom Oslo, med kun gjennomgående tog, og alle spor under bakken. Det har ikke blitt gjort. Citytunnelen som nylig er åpnet i Malmø, og Västlenken som skal bygges i Gøteborg er eksempler på hvordan dette kan gjøres. Trolig vil man med en slik løsning oppnå at alle nye jernbanelinjer i vår bydel kan bygges som lukkede fjelltunneler, og helt unngå anleggsarbeider i boligområder og fornminneområder.»

Jernbaneverket og Bane NORs løsninger i de enkelte prosjektene har preg av lappeteppe tenkning. Ved behandlingen i Bydelsutvalget 13/9-2012 ble det konkret pekt på dette:

«Bydelsutvalget har i flere sammenhenger og uttalelser pekt på at jernbanenettet som krysser/ligger i bydelen er utgått på dato. Det er i sammenhengen vist til behov for å vurdere fremtidig kapasitet og alternativer med dyptunnel/ jernbanering – også knyttet til løsninger/sportraseer for Follobanen. Det vises til bydelsutvalget vedtak av 12.2.2012. I merknadene svarer Jernbaneverket at: Utredning av dyptunnelring ikke er en del av tiltaket, og at Follobaneprosjektet ikke er riktig adresse til denne problemstillingen.»

«Bydelsutvalget viser også til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging: ’Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på løsninger som reduserer transportbehovet.’ Disse retningslinjene er ikke svart ut i planbeskrivelsen.»

«Bydelen er utsatt for en stor befolkningsvekst og utbygging. Jernbaneverkets begrensete planpremisser som ikke tar opp i seg fremtidig kapasitetsbehov og helhet, skaper unødig press på kulturminner og uheldige konsekvenser for lokale miljøer og aktiviteter. Istedenfor færre jernbanelinjer legger planen opp til flere. Dette skjer gjennom planer om flere avgreninger og avgrenings-punkter med benyttelse av eksisterende spornett inn mot Oslo S.»

Bane NORs «løsninger» er kortsiktig

Stasjonen heter i dag Oslo S hvor «S» står for Sentralstasjon. Det heter ikke Sentralbanestasjonen siden det ikke finnes en «sentralbane».  I dag har ca. halvparten av avgangene Oslo S som start- og endestasjon. Dette har ført til at et utall jernbanespor parallelt «okkuperer» store byområder i sentrum. Det finnes vel knapt en storby med tilsvarende løsning for tog,

Utviklingen i kollektivtrafikken betyr at banestrekningen må effektiviseres slik at det kan kjøres flere tog ut- og inn av Oslo. Men poenget er at det også må legges til rette for at flere tog ikke behøver å strupes gjennom sentrum og flere tog kan være gjennomgående. God miljørettet transportpolitikk må baseres på flere desentrale løsninger og knutepunkter. Det skaper også bedre sikkerhet og reduserer risiko knyttet til driftsstans.

Bane NOR viser spesielt til tre saksforhold: KVU Oslo-navet, NTP Nasjonal Transportplan og «Rutemodell 2027» (inkludert nytt signalsystem). Alle disse planene er politisk behandlet, men likevel med Jernbaneverket/Bane NOR, Statens vegvesen og Ruter med en sterk hånd på rattet. Det er et gjennomgående trekk at de politiske beslutningen har gitt en generell tilslutning til «ny jernbanetunnel og T-banetunnel», men ikke i dybden realitetsbehandlet ulike alternativer med f.eks. referanse til forslagene fra bydel Gamle Oslo.

Det er også verdt å legge merke til at «Regjeringen legger til grunn at tilstanden på jernbaneinfrastrukturen ikke skal være dårligere ved utgangen av planperioden enn den er i dag. Bevilgningsnivået vil sammen med effektiviseringsgevinster som følge av jernbanereformen legge til rette for at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen kan reduseres med anslagsvis 6 mrd. kr i planperioden. Dette utgjør om lag en tredjedel av det beregnede vedlikeholdsetterslepet.» (NTP)

Også er det noen som har stor tro på at kapasitets og driftsproblemer vil bli vesentlig bedre?

KVU Oslo-navet – Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (23/11-2015) har ligget som grunnlagsdokument for Nasjonal Transportplan 2018-2029. KVU’en og NTP har konkludert:

«Den ene av de to nye jernbanetunnelene under Oslo skal gå fra Oslo S til Lysaker via Nationaltheatret. Den andre fra Nationaltheatret via Bislett og Økern til Hovedbanen i Alnabruområdet. For jernbanen er kapasiteten på strekningen Oslo S–Lysaker og vendekapasiteten på Oslo S bestemmende for hva slags togtilbud som kan tilbys.»

Fortsatt «vendekapasitet» og ingen dyptunnel med ringløsning sier sitt om korttenktheten i løsningene.

Ny tunnel fra Nationaltheatret via Bislett og Økern vil knyttes sammen med den såkalte «Hovedbanen». Dette danner utgangspunkt for avlastning på Oslo S for tog vest/sørvest og nordover. Men det adresserer bare delvis avlastning øst/sørøst til nord/nordvest. Og det er usikkert om alle deler av lokaltog og regiontrafikken vil få hvert sitt system.

Her er planskissen for Oslo-navet i NTP (2018-2029) – Legg merke til strupingen inn mot Oslo S spesielt fra øst/sydøst:

Her er en planskisse med ringløsning (i tråd med bydel Gamle Oslos forslag):

Denne løsningen vil på en helt annen måte lette trykket på arbeid knyttet til den såkalte «Brynsbakken».

Regjeringen prioriterer anleggsstart for ny jernbanetunnel mellom Oslo S og Lysaker i siste halvdel av planperioden, med planlagt ferdigstilling rundt 2032. Derfor planlegges det for flere mindre tiltak bl.a. omtalt som «Rutemodell 2027» for å styrke togtilbudet på Østlandet tidligere.

Den nye rutemodellen krever en omlegging av hvordan togene kjører inn til Oslo S, og en annen fordeling av kapasiteten i Oslotunnelen enn i dag. Rutemodell 2027 antas å gi forbedringer i tilbudet for mange av de reisende på Østlandet, med en økning i frekvens på mange forbindelser og redusert vente- og reisetid. Men disse endringene adresserer ikke hovedproblemene med proppen på Oslo S og de forutsetter infrastrukturendringer som kan gå i feil retning i et langsiktig perspektiv.

Bygger nytt spor i Brynsbakken for å øke kapasiteten

Bydelen har ved flere anledninger sagt at det må legges til rette for bedre kollektivtrafikk, men at dette ikke må bety flere spor inn mot og gjennom Oslo S. Nå foreslås nytt spor i Brynsbakken – i stedet for færre.

Bane NOR starter nå altså planleggingen, og arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2022, før innføringen av et nytt signalanlegg starter.

Det heter fint at målet er å å øke kapasiteten gjennom Oslo S. I tillegg til det som Bane NOR sier om Gjøvikbanen, er det en fletting av trafikk fra Gardermobanen og Hovedbanen som drar ned kapasiteten i dag. Prosjektet er regnet som en forutsetning for å øke trafikken både før og etter ny Oslo-tunnel. Men en planen er jo ikke mindre fletting, men bytting av fletting. Bane NOR kaller Brynsbakken for «den største flaskehalsen i norsk jernbane», men da har de svært nærsynte briller og har glemt selve Oslo S. En hjertelidelse hindres ikke med sårsalve.

I dag kjører Gjøvikbanen, Gardermobanen og Hovedbanen på fire enkle spor over Brynsbakken.

«Skal man kunne mate Oslo S med kapasiteten fra fire togtunneler så må vi rydde sporene oppe i Brynsbakken og overføre trafikk fra Gardermobanen til Hovedbanen», sier Torun Hellen, prosjektleder hos Bane NOR. Men kan det være at problemet er selve matingen og premissene?!

Merk forøvrig at det tidligere har vært foreslått innføring av Hovedbanen på Gardermobanen ved Leirsund. Og Merk også at det heter: «Det skal ikke gjøres endringer i togtilbudet på Østlandet som krever at Flytogets forretningskonsept endres.» Business before pleasure.

Ellers er arbeidet med jernbanen preget av jernbanereformen med intern og ekstern konkurranse om drift, infrastruktur og materiell og nye ansvar og kommandolinjer. Da kan arbeidet med «sporpakker» lett skygge over andre kommende problemer som vil merkes på både kvalitet og pris på gods og persontrafikk. Omstrukturering og konkurranseutsetting kan hindre fornuftige og samfunnsmessige løsninger.

Toget er ikke helt kjørt

Etter KS1 og valg av konsept gjennom vedtak av Regjeringen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er KVU Oslo-Navet et viktig grunnlag for det videre arbeidet med bymiljøavtale mellom staten og Oslo/Akershus samt for Oslopakke 3. En gjennomføringsplan for transportsystemet i Oslo og Akershus må forankres gjennom flere beslutningsprosesser for bymiljøavtalen og Oslopakke 3. Etter vedtak i Stortinget, bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus vil det være behov for ytterligere utredninger og analyser for flere deler av konseptet. Dette gjelder blant annet detaljer om trasevalg, kapasiteter etc.. Og det gjelder struktur for bussterminaler i Oslo og Akershus for å avklare arealbehov, behov for innfasing koordinert med baneutbyggingene og nye rutemodeller m.m., og kapasitetstiltak på eksisterende jernbane utenom InterCitystrekningene

NTP ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Men Handlingsprogrammene skal på høring til fylkeskommunene og de største byområdene, og innspill i høringsperioden fra 13/10 og ut året. Dette kommer i tillegg til de konkrete planhøringene om «Brynsbakken».

Og selv om regjeringen legger til grunn (NTP) «en en oppstart av arbeidet med ny regiontogtunnel fra Oslo S til Lysaker i planperioden.» så sier de også «Det er ikke tatt stilling til endelig konsept for Oslo-navet.»

Geir Hem 13-10-2017

Note: *1 Behandling 8/10-2009 om Oslo, jernbanen og gjenåpning av Akerselva; Behandling 4/3-2010 om Områdeprogram Oslo S; Behandling 4/3-2010 Nytt dobbeltspor Oslo – Ski; 16/6-2011 Regional planstrategi og regionalt planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus; Behandling 12/4-2012 Fornyet oppstart av arbeidet med reguleringsplan for nytt dobbelspor Oslo S – Ski; Behandling 13/9-2012 Nytt dobbeltspor – konsekvensvurdering; Behandling BU 10/4-2014 – planprogram Oslo S; Behandling 12/2/15 regional transportplan; Behandling 4/5-2015 kommuneplan.